icon_delivery_service

Privacyverklaring van Heinrich Heine B.V.; stand: 25-05-2018

Per 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie de uniforme wetgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de volgende privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door Heinrich Heine B.V., (‘Heine’ en/of ‘wij’ en/of ‘verantwoordelijke’) in overeenstemming met de AVG en de Duitse wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG 2018).

Lees ons privacybeleid zorgvuldig door. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@heine-shop.nl.

Inhoud1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke


Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door

Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H.
Charles Stulemeijerweg 2
5026 RT Tilburg

Bedrijfsleider: Eric Paul Haverkort; Alexander Voges

Tel.: 088 - 001 7800

E-Mail: info@heine-shop.nl

voor de volgende website: www.heine-shop.nl

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De zakelijke functionaris(sen) voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke kunt u via

Heinrich Heine B.V.
– Functionaris voor gegevensbescherming –
Charles Stulemeijerweg 2
5026 RT Tilburg

E-Mail: gegevensbescherming@heine-shop.nl

erreichen.

3. Doelen van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen, waar de verantwoordelijke of een derde partij naar streven, alsmede categorieën van ontvangers

3.1. Het oproepen van onze websites/applicaties
3.1.1. Logbestanden

Bij elk bezoek aan websites/applicaties wordt er informatie door de betreffende internetbrowser van uw eindapparaat naar de server van onze website/applicatie gestuurd en tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden. De daarbij opgeslagen records bevatten de volgende gegevens, die tot de automatische verwijdering worden opgeslagen: datum en tijd van het bezoek, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres van het eindapparaat, verwijzende URL (URL van herkomst, van waaruit u onze webpagina's bezoekt), de hoeveelheid overgedragen gegevens, duur van het ophalen van informatie, evenals besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser en de naam van de dienstverlener, die wordt gebruikt om toegang te krijgen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit

 • de zorg voor een soepel verlopende totstandbrenging van de verbinding,
 • de zorg voor comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • de evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit.

Onmiddellijk uitsluitsel over uw identiteit is op basis van de informatie voorhanden niet mogelijk en wordt door ons ook niet gegeven.

De gegevens worden opgeslagen en na het bereiken van de genoemde doelen automatisch verwijderd. De periode voor verwijdering hangt af van het noodzakelijkheidscriterium.

3.1.2. Cookies, tracking, social media plug-ins

Wij maken voor onze website/applicatie gebruik van zogenaamde cookies, trackingtools, targetingmethodes en plug-ins voor sociale media. De exacte handelswijze en hoe uw gegevens daarbij worden gebruikt, wordt hieronder in detail uitgelegd.

3.1.3. Geolokalisatie

Indien u toestemming heeft gegeven voor zogenaamde geolokatie in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat, gebruiken wij deze functie om u geïndividualiseerde services aan te bieden met betrekking tot uw locatie op dat moment. Wij gebruiken uw locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. Trekt u uw toestemming in, dan worden de gegevens verwijderd.

3.2. Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1. Gegevensverwerking bij het sluiten van de overeenkomst

Indien u zich bij een van onze websites/applicaties registreert en met ons een overeenkomst aangaat, verwerken wij de benodigde gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met u. Hierbij horen:

 • voornaam, achternaam, meisjesnaam
 • factuur- en bezorgadressen
 • e-mailadres
 • factuur- en betalingsgegevens
 • evt. geboortedatum
 • evt. telefoonnummer

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG, d.w.z. dat u ons de gegevens op basis van de lopende contractuele relatie (bijvoorbeeld het bijhouden van uw klantenaccount, afwikkeling van een verkoopcontract) tussen u en ons ter beschikking stelt. Om uw e-mailadres in geval van een aankoop via onze websites/applicaties te mogen verwerken, dienen wij een elektronische bevestiging van uw bestelling te versturen (artikel 6, lid 1, punt c), AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, slaan wij de verzamelde gegevens op voor de uitvoering van de overeenkomst tot het einde van de wettelijke of mogelijk contractuele garantierechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de informatie die wettelijk vereist is met betrekking tot het fiscaal recht en handelsrecht van de contractuele relatie voor de wettelijk gestelde periode. In deze periode worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in het geval van een controle door de belastingdienst.

Voor de afwikkeling van een koopovereenkomst via onze websites/applicaties is de volgende aanvullende gegevensverwerking vereist:

Uw betaalgegevens worden doorgegeven aan door ons aangewezen betalingsdienstaanbieders, die de betaling(en) verwerken. Informatie over uw afleveradres geven wij door aan door ons gecontracteerde logistieke bedrijven en expeditiepartners. Om ervoor te zorgen dat de levering van goederen plaatsvindt op basis van uw wensen, zullen wij uw e-mailadres en, indien nodig, uw telefoonnummer doorsturen naar het logistieke bedrijf en/of expeditiepartner, die de bezorging afhandelen. Zij kunnen voor levering contact met u opnemen om de details van de bezorging te regelen. De betreffende gegevens worden uitsluitend voor de respectievelijke doeleinden doorgegeven en na de levering weer verwijderd.

3.2.2. Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan incassobureaus

3.2.2.1. Identiteitscontrole

Indien nodig verifiëren wij uw identiteit door gebruik te maken van informatie van dienstverleners. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) en punt f), AVG. Het gerechtvaardigd belang hierbij ligt in de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van fraude op onze kosten. De omstandigheid en het resultaat van ons onderzoek zullen voor de duur van de contractuele relatie aan uw klantenaccount worden toegevoegd.

3.2.2.2. Kredietwaardigheidsonderzoek

Indien u bij het doen een bestelling voor een zogenaamde onzekere betaalmethode (kopen op rekening) heeft gekozen, geldt het volgende:

Heine en andere postorderbedrijven van de Otto Group maken het voor hun klanten in principe mogelijk om goederen te kopen met onzekere betaalmethoden (bijv. kopen op rekening). Onder andere postorderbedrijven van de Otto Group verstaan wij:

ambria GmbH, Baur Versand (GmbH & Co KG), bonprix Handelsgesellschaft mbH, création L GmbH GmbH, Heinrich Heine GmbH, Josef Witt GmbH, Otto (GmbH & Co KG), Quelle GmbH, Schwab Versand GmbH, Sieh an! GmbH, UNITO Versand und Dienstleistungen GmbH.

Ondernemingen die hun klanten in principe onzekere betaalmethoden aanbieden, hebben een gerechtvaardigd belang om zichzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen wanbetaling. Dit gebeurt onder andere door de kredietwaardigheid van de klant te controleren, voordat de mogelijkheid wordt geboden om onzekere betaalmethoden te gebruiken. In het kader van deze controle hebben wij het recht om bij Otto (GmbH & Co KG) na te vragen of deze negatieve kredietinformatie over de betreffende klant heeft ontvangen van de andere postorderbedrijven binnen de Otto Group. Zo hebben wij eveneens het recht om negatieve kredietinformatie over de betreffende klant te verstrekken aan Otto (GmbH & Co KG), die dit wederom aan de bovengenoemde andere postorderbedrijven binnen de Otto Group kan doorgeven, voordat deze andere postorderbedrijven de klant de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van onzekere betaalmethoden.

Onder kredietinformatie verstaan wij informatie over openstaande betalingsverzoeken en informatie, waaruit onmiddellijk een risico op wanbetaling blijkt (bijv. faillissement, schuldhulpverlening, uitstel wegens insolventie). Voordat wij negatieve informatie over openstaande betalingsverzoeken doorgeven aan Otto (GmbH & Co KG), worden de betreffende klanten via een herinnering op de mogelijkheid van de overdracht geattendeerd. Wij behouden ons verder het recht voor om informatie over zeer atypische ordertransacties (bijv. het gelijktijdig bestellen van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met verschillende klantenaccounts) door te geven aan Otto (GmbH & Co KG) en om dergelijke informatie ook op te vragen. Dit is bedoeld om betalingsachterstanden te voorkomen en om onze klanten te beschermen tegen misbruik van hun account resp. identiteit.

In gevallen waarbij een klant met een onzekere betaalmethode wenst te bestellen, zijn wij gerechtigd om informatie te gebruiken die is verkregen bij de bestelling om een waarschijnlijkheidswaarde (score-waarde) te berekenen. De berekening van deze kans door middel van waarschijnlijkheidswaarden gebeurt op basis van een mathematisch-statistische procedure. De in het kader van de berekening gebruikte gegevens komen in het bijzonder voort uit een combinatie van de volgende gegevenscategorieën: adresgegevens, leeftijd, gewenste betaalmethode, manier van bestellen en assortimentsgroepen. Als onderdeel van de interne score worden alleen die gegevens gebruikt, die de klant zelf aan ons heeft verstrekt.

De verwerking van uw gegevens in het kader van een kredietwaardigheidsonderzoek is gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, punt b), AVG en van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek wanneer u een onzekere betaalmethode (kopen op rekening) selecteert.

3.2.2.3. Gebruik van gegevens ten behoeve van fraudepreventie

De door u in het kader van een bestelling doorgegeven gegevens kunnen gebruikt worden om te controleren of er sprake is van een atypische bestelprocedure (bijv. het gelijktijdig bestellen van een groot aantal artikelen op hetzelfde adres met behulp van verschillende klantenaccounts). Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de uitvoering van een dergelijke controle. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

3.2.2.4. Verwerker

heine maakt bij het verwerken van uw gegevens gebruik van een zogenaamde verwerker. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar verwerkt deze uitsluitend voor de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer u bijvoorbeeld bij heine een artikel koopt, moet u onder andere uw e-mailadres aan heine verstrekken, zodat heine u een bevestiging van de bestelling kan sturen. Heine is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Voor het verzenden van een bestelbevestiging wordt uw e-mailadres aan een dienstverlener doorgegeven. Deze dienstverlener neemt de verzending van de bestelbevestiging van het gekochte artikel over. De dienstverlener gebruikt daarvoor uw e-mailadres in opdracht van heine.

3.2.2.5. Doorgifte van gegevens aan vervoerders

Voor het bezorgen van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendpartners: de volgende gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven met als doel de bestelde goederen af te leveren of voor de aankondiging van de bezorging: voornaam, achternaam, adres en evt. telefoonnummer.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

3.2.2.6. Doorgifte van gegevens over openstaande vorderingen aan een incassobureau

Als u na herhaaldelijke aanmaningen openstaande facturen niet hebt voldaan, kunnen wij de gegevens die vereist zijn voor het innen doorsturen naar een incassobureau. Wij kunnen er ook voor kiezen om openstaande vorderingen aan een incassobureau te verkopen. Dit bureau wordt dan de schuldenaar en int het bedrag in eigen naam. Wij werken samen met het volgende incassobureau: DirectPay, Blaak 16, 3011TA Rotterdam. Rechtsgrondslag voor gegevensoverdracht in het kader van incasso is artikel 6, lid 1, punt b), AVG; de doorgifte van gegevens in het kader van de verkoop van vorderingen is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1. Reclame per post

Wij hebben in principe een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Wij verzamelen de volgende gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden: voornaam, achternaam, adres, geboortejaar.

De genoemde gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden (adverteerders). Daarnaast hebben wij het recht om aanvullende, in overeenstemming met de wettelijke eisen verzamelde persoonsgegevens over u op te slaan, voor onze eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden. Het doel is om u reclame te bieden die alleen op uw werkelijke of vermeende behoeften is gericht en u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

Doorgifte van de toegevoegde gegevens aan derden is niet aan de orde. Bovendien pseudonimiseert/anonimiseert de verantwoordelijke over u verzamelde persoonsgegevens met als doel de gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders). De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen daarbij ook gebruikt worden om u online persoonlijke reclame te bieden, waarbij de reclame kan worden beheerd door een servicebureau/agentschap. Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Verwijzing naar het recht van bezwaar

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor voornoemde reclamedoeleinden. Om in de toekomst geen reclame meer te ontvangen, stuurt u een e-mail naar gegevensbescherming@heine-shop.nl of een informeel bericht per post naar Heinrich Heine B.V., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg.

Indien u bezwaar maakt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere promotionele verwerking. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van uw bezwaar, u tijdelijk toch nog reclame-uitingen kunt ontvangen. Dit is een technische kwestie die verband houdt met de noodzakelijke doorlooptijd en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen doorvoeren.

3.3.2. Nieuwsbrief

Op onze websites/applicaties bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn opgetreden bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure (DOI-procedure): nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen wij een bevestigingslink naar het opgegeven adres. Pas als u deze bevestigingslink aanklikt, zal uw e-mailadres in de mailinglijst voor de verzending van onze nieuwsbrief worden opgenomen. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Verwijzing naar het recht van herroeping

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, indien u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Dit kan door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@heine-shop.nl of een informeel bericht per post naar Heinrich Heine B.V., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg te sturen of u gebruikt de opt-out optie onderaan elke nieuwsbrief.

3.3.3. Promotionele e-mails

Als bestaande klant van onze onlineshop ontvangt u per e-mail regelmatig productaanbevelingen van ons. Deze productaanbevelingen worden door ons verstrekt, ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Daarbij gebruiken we het e-mailadres dat u tijdens een aankoop hebt opgegeven om eigen goederen en/of diensten te promoten, die vergelijkbaar zijn met datgene wat u van ons hebt ontvangen op basis van een bestelling die al is geplaatst. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Verwijzing naar het recht van bezwaar

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen onze productaanbevelingen. Om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen, stuurt u een e-mail naar gegevensbescherming@heine-shop.nl of een informeel bericht per post naar Heinrich Heine B.V., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg of u gebruikt de opt-out optie onderaan elk productaanbevelingsbericht, zonder dat hiervoor andere kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan.

3.3.4. Winacties

Indien u zich registreert voor door ons georganiseerde winacties, dan gebruiken wij uw gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt met het oog op het uitvoeren van het deelnamecontract, in het bijzonder voor een melding indien er gewonnen is en eventueel de advertentie voor onze aanbiedingen en/of aanbiedingen van onze winactiepartners. Gedetailleerde informatie is te vinden in de respectievelijke bepalingen en voorwaarden van de desbetreffende winactie. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), AVG, artikel 6, lid 1, punt b), AVG en artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

3.4. Websitebezoek en optimalisatie

3.4.1. Cookies – algemene informatie

Wij maken om verschillende redenen gebruik van cookies: om uw bezoek aan onze website nog aantrekkelijker te maken, om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken en om statistische gegevens over het gebruik van onze website vast te kunnen leggen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw terminal (laptop, tablet, smartphone etc.) opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparatuur, bevatten geen (Trojaanse) virussen of andere schadelijke software. Een cookie bevat informatie die specifiek is voor het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat uw identiteit hierdoor voor ons zichtbaar is.

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browser-sessie automatisch weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Met behulp hiervan kunnen wij u bijvoorbeeld overal op onze site gebruik laten maken van de winkelmand, kunt u altijd zien hoeveel artikelen u er in geplaatst heeft en hoe hoog het totale bedrag is. Andere cookies blijven op uw apparaat staan en bieden ons de mogelijkheid om u bij een volgend bezoek te herkennen (zogeheten permanente cookies). Het zijn vooral deze cookies waarmee wij ons aanbod voor u nog aantrekkelijker willen maken en alles nog beter kunnen aanpassen aan uw wensen. Met deze gegevens is het bijvoorbeeld mogelijk om speciaal op uw interesses afgestemde informatie op onze website getoond te krijgen.

Beschikt u over een klantenaccount en bent u ingelogd met de functie ’Aangemeld blijven’, dan wordt de in de cookies opgeslagen informatie gepseudonimiseerd onder een cookie-ID.

Uiteraard kunt u uw browser zo instellen dat hij onze cookies niet op uw harde schijf bewaart. Onder Help in het menu van de meeste internetbrowsers vindt u hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser laat melden wanneer hij nieuwe cookies ontvangt of hoe u alle eerder ontvangen cookies kunt verwijderen en anderen kunt blokkeren.


Ga hiervoor als volgt te werk:

In Internet Explorer

Kies in het menu ’Extra’ voor ’Internetopties’
Klik op het tabblad ’Beveiliging’.
Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor internet aanpassen. Hier geeft u aan welke cookies geaccepteerd of geblokkeerd dienen te worden.
Met ’OK’ bevestigt u de instelling.

In Firefox:

Kies in het menu ’Extra’ voor Instellingen.
Klik op ’Privacy’.
Kies in het drop-downmenu de optie ’Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
Nu kunt u instellen of cookies geaccepteerd dienen te worden, hoe lang deze cookies behouden moeten worden en kunt u een uitzondering maken voor websites waar u altijd of nooit cookies van wilt accepteren.
Met ’OK’ bevestigt u de instelling.

In Google Chrome:

Klik op het Chrome-menu in de toolbar van uw browser.
Kies ’Voorkeuren’.
Klik op ’Geavanceerd’.
Klik onder ’Privacy en beveiliging’ op ’Instellingen voor content’.
Onder ’Cookies’ kunt u de volgende instellingen voor cookies vinden:
Cookies wissen
Cookies standaard blokkeren
Cookies en sitegegevens standaard wissen bij het verlaten van de website
Cookies van bepaalde websites of domeinen toestaan

Houd er rekening mee dat de website hierdoor beperkt functioneert.

Voor zover het bij deze cookies en/of de informatie die ze bevatten gaat om persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons belang om onze website te optimaliseren is daarbij gerechtvaardigd in de zin van bovengenoemde bepaling.

Toestemming

Zoals vermeld in artikel 3.4.1 van deze privacyverklaring, verzamelen en verwerken wij via cookies gegevens op basis van uw toestemming. U verleent deze toestemming door op de ’OK’-knop te klikken die wordt weergegeven in een banner in de onlineshop. Deze knop linkt u door naar de toestemmingstekst. De verzameling en verwerking van gegevens met uw toestemming en het herroepingsrecht met betrekking tot de verleende toestemming worden hierna omschreven.

3.4.2. Toestemming voor Google Adwords / Remarketing

Onze website maakt gebruik van Google Adwords. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, ca 94043, VS (’Google’). Hierbij hanteren wij de remarketing-functie binnen de Google AdWords-dienst. Met de remarketing-functie kunnen wij u op andere websites binnen het reclamenetwerk van Google advertenties tonen die gebaseerd zijn op uw interesses. Met het oog hierop wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen u heeft bekeken. Dit stelt ons in staat u ook na uw bezoek aan onze website op de online-zoekmachine van Google zelf, zogenaamde ’Google Ads’ en op andere websites gepersonaliseerde advertenties te tonen. Hiervoor slaat Google een cookie op in uw browser, wanneer u Google-diensten of websites in het reclamenetwerk van Google bezoekt. Via deze cookie wordt uw bezoek opgeslagen. De cookie dient ter eenduidige identificatie van uw webbrowser en niet ter identificatie van uw persoon. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

U kunt de toepassing van cookies door Google deactiveren en zodoende de door u aan ons verleende toestemming voor het gebruik van de dienst Google AdWords / Google Remarketing herroepen door de hierna volgende link te volgen en de daar beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin

Ga voor meer informatie over Google-remarketing en het privacybeleid van Google naar: www.google.com/privacy/ads/

3.4.3. Toestemming voor Facebook Retargeting (Website-Custom-Audience)

In deze website is een pixel van Facebook Ireland Limited geïntegreerd (Website-Custom-Audience-pixel). Via deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen) verzameld door Facebook Ireland Limited. Deze informatie kan aan u worden gekoppeld met behulp van andere informatie die Facebook Ireland Limited over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld via het account dat u heeft op het sociale netwerk ’Facebook’. Aan de hand van de via de pixel verkregen informatie kunnen in uw Facebook-account relevante advertenties getoond worden van onze aanbiedingen (retargeting). De via de pixel verkregen informatie kan bovendien door Facebook Ireland Limited geaggregeerd worden en de geaggregeerde informatie kan door Facebook Ireland Limited voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden worden gebruikt. Facebook Ireland Limited kan bijvoorbeeld uw surfgedrag op deze website gebruiken om uw interesses te bepalen en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te plaatsen. Facebook Ireland Limited kan de verzamelde informatie over de pixel ook combineren met andere informatie die Facebook Ireland Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of aan de hand van het gebruik van het sociale netwerk ’Facebook’, zodat Facebook Ireland Limited een profiel over u kan aanmaken. Dit profiel kan gebruikt worden voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie over privacy op Facebook Ireland Limited kunt u terecht op: https://www.facebook.com/policy.php

Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), AVG (toestemming). Uw toestemming, die u voor de hierboven beschreven gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u hier volledig herroepen.

3.4.2. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (‘Google’), voor de doelgerichte vormgeving en voortdurende optimalisatie van onze website. Gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw surfgedrag mogelijk maken. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijd van het serververzoek

Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

3.4.3. Targeting

De hieronder vermelde en door ons gebruikte targetingmaatregelen worden geïmplementeerd op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Wij gebruiken de targetingmaatregelen om ervoor te zorgen dat alleen advertenties, die zijn gebaseerd op uw daadwerkelijke of vermeende interesses worden weergegeven op uw eindapparaten en dat u niet wordt lastiggevallen met advertenties die niet interessant voor u zijn.

3.4.3.1 On-site targeting

Op onze website worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen en te evalueren voor het optimaliseren van reclame. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld informatie over welke producten u op onze websites/applicaties hebt bekeken. De verzameling en evaluatie gebeurt uitsluitend op pseudoniem en laat ons niet toe u te identificeren. De informatie zal niet worden vergeleken met persoonlijk identificeerbare informatie over u. Op basis van de informatie kunnen we u op onze website aanbiedingen tonen, die specifiek zijn afgestemd op uw interesses, omdat ze het resultaat zijn van uw eerdere gebruikersgedrag.

3.4.4.2 Re-targeting

Wij gebruiken ook re-targetingtechnologieën van externe serviceproviders. Dit stelt ons in staat om ons onlineaanbod interessanter voor u te maken. Op deze manier kunnen we ons specifiek richten op die gebruikers van online advertenties, die al interesse hebben getoond in onze shop en onze producten op de websites van onze partners. Uit onderzoeken weten we dat het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame, die niet zo'n persoonlijke referentie heeft.

Hiervoor wordt een cookie ingesteld, waarmee interessegegevens worden verzameld met behulp van pseudoniemen. Op basis van deze informatie krijgt u op interesses gebaseerde advertenties te zien voor onze aanbiedingen op de websites van onze partners. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie over u. Het cookie wordt gedurende een periode van twee jaar opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

U hebt de mogelijkheid om het verzamelen van gegevens uit te schakelen voor gepersonaliseerde advertenties. Er wordt dan een cookie ingesteld dat permanent de verzameling van gegevens voorkomt, tenzij u dit cookie in uw browser selecteert of verwijdert met behulp van de functie ‘Alle cookies verwijderen’. Deze herroeping kan op elk moment worden herhaald.

3.4.4.3 Advertentiepartners/cookies van derden

Wij werken samen met advertentiepartners om het onlineaanbod op onze website nog interessanter voor u te maken. Hiervoor worden ook cookies door onze reclamepartners ingesteld bij het bezoeken van onze website (zogenaamde cookies van derden). In de cookies van onze advertentiepartners wordt ook gepseudonimiseerde informatie opgeslagen over uw gebruikersgedrag en uw interesses bij het bezoeken van onze website. Gedeeltelijk wordt ook informatie vastgelegd van andere websites die u bezocht, voordat u onze website bezocht. Deze informatie zal worden gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties van onze advertentiepartners te tonen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijke gegevens.

U kunt de op interesses gebaseerde advertenties van onze advertentiepartners voorkomen door een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser.

3.4.4.3.1 Google Adsense

Wij maken op onze website gebruik van Google AdSense. Google AdSense is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, voor het tonen van advertenties. Google AdSense gebruikt zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Daarnaast maakt Google AdSense gebruik van zogenaamde webbakens. Via deze webbakens kan Google informatie evalueren, zoals de bezoekersstroom op onze website. Deze informatie wordt naast uw IP-adres en registratie van de weergegeven advertentie-indelingen naar Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden gedeeld met andere partijen. Google zal uw IP-adres echter niet koppelen aan andere van u opgeslagen gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser daarop in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw informatie via deze link: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl.

Ga voor meer informatie naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

3.4.4.3.2 Doubleclick by Google

Doubleclick by Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Met behulp van DoubleClick-cookies kunnen Google en daaraan gelieerde websites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. In geen geval zal Google haar gegevens samenvoegen met andere gegevens die Google verzamelt.

U kunt voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookies worden gegenereerd en die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google met behulp van de beschikbare browserplug-in. Ga naar https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl, download de browserplug-in en installeer deze.

U kunt ook het op interesses gebaseerd adverteren van onze advertentiepartners voorkomen middels een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), AVG en punt f), AVG.

3.4.4.3.3 Mogelijkheid tot bezwaar/opt-out

Naast de hierboven beschreven deactiveringsmethoden, kunt u in het algemeen de toegelichte targetingtechnologieën voorkomen door een cookie in te stellen in uw browser (zie ook 3.4.1). Bovendien hebt u de mogelijkheid om op voorkeursinstellingen gebaseerde advertenties te deactiveren met behulp van het hier beschikbare voorkeurmanagement.

3.4.5. Doorgifte van gegevens aan samenwerkingspartners

Proefabonnement van Sovendus GmbH

Voor de selectie van het aanbod tegoedbonnen die momenteel interessant zijn voor u worden aanhef, geboortejaar, land, postcode, (geanonimiseerde) hashcode van het e-mailadres en uw IP-adres dat door ons gepseudonimiseerd en gecodeerd is, aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgegeven. Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de gegevensveiligheid en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd. Wanneer u klikt op een voordeelactie van Sovendus op heine.de, worden ook uw naam, adresgegevens en e-mailadres gecodeerd aan Sovendus verzonden voor de voorbereiding van de gepersonaliseerde aanvraag van de voordeelactie bij de productaanbieder.

Cadeaubonaanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van het aanbod tegoedbonnen die momenteel interessant zijn voor u, zullen wij de hashcode van uw e-mailadres en uw IP-adres pseudonimiseren en coderen en aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (artikel 6, lid 1, punt f), AVG) verzenden, als u een tegoedbon uitgekozen hebt. De gepseudonimiseerde hashcode van het e-mailadres zal worden gebruikt met het oog op een eventueel verzet tegen reclame van Sovendus (artikel 21, lid 3, artikel 6, lid 1, punt c), AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de gegevensveiligheid en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6, lid 1, punt f), AVG). Voor de financiële afhandeling verzenden wij ook het bestelnummer, de aankoopwaarde met de munteenheid, de session-ID, de couponcode en de tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm naar Sovendus (artikel 6, lid 1, punt f), AVG). Hebt u interesse in een tegoedbon van Sovendus, hebt u voor uw e-mailadres niet aangegeven dat u geen reclame wenst te ontvangen en klikt u op de tegoedbonbanner, dan wordt in gecodeerde vorm uw aanhef, naam en uw e-mailadres naar Sovendus verstuurd voor de voorbereiding van de tegoedbon (artikel 6, lid 1, punt b), f), AVG).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b), f), AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus raadpleegt u het privacybeleid op https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

3.4.6. Social media plug-ins

Google Logo

Wij gebruiken social media plug-ins van Facebook, Google+ en Twitter op onze website op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, om onze onderneming meer bekendheid te geven. Het onderliggende commerciële doel moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor het gebruik in overeenstemming met de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door hun respectieve aanbieders.

Voor het doel en omvang van deze opslag, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door de betreffende aanbieder en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar het respectieve privacybeleid van de aanbieder. Klik hiervoor op de link.

Door u af te melden van socialmediasites en cookies te verwijderen, kunt u voorkomen dat sociale netwerken de over u verzamelde gegevens koppelen aan uw gebruikersaccount op het sociale netwerk wanneer u onze site bezoekt. Als u niet wilt dat sociale netwerken de gegevens die via onze website worden verzameld direct associëren met uw profiel, moet u zich afmelden bij de relevante sociale netwerken voordat u onze website bezoekt. U kunt volledig voorkomen dat de plug-ins worden geladen, zelfs met invoegtoepassingen voor uw browser. Bijvoorbeeld met de scriptblocker ‘NoScript’ voor de Firefox-browser, op: https://noscript.net.

3.4.6.1. Facebook, Google+ en YouTube

Deze website maakt gebruik van plug-ins van Facebook en Google (Google+ en YouTube). Dit zijn aanbiedingen van de Amerikaanse bedrijven Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’)).

Als u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser verbinding met Facebook of Google en wordt de inhoud van deze pagina's geladen. Uw bezoek aan deze site kan worden gevolgd door Facebook en Google, zelfs als u de social media plug-in niet actief gebruikt. Als u een account hebt op Facebook of Google, kunt u zo'n social media plug-in gebruiken en informatie met uw vrienden delen. heine heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins en de overdracht van informatie.

AFacebook en Google vermelden op hun websites gedetailleerde informatie over de omvang, de aard, het doel en de verwerking van uw gegevens. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Privacyverklaring van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

3.4.6.2. Pinterest

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS (‘Pinterest’) geïntegreerd. De Pinterest plug-in herkent u aan de ‘Pin it-button’ op onze site.

Wanneer u de Pinterest ‘Pin it-button’ aanklikt terwijl u ingelogd bent in uw Pinterest-account, kunt u de inhoud van onze site op uw Pinterest-profiel doorlinken. Hierdoor kan Pinterest uw bezoek aan onze site in uw gebruikersaccount ordenen. Wij maken u erop attent dat wij geen kennis nemen van de inhoud van de verwerkte gegevens en het gebruik ervan door Pinterest. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://about.pinterest.com/nl/privacy.

3.4.6.3. Instagram

Op deze website zijn de andere plug-ins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS (‘Instagram’) geïntegreerd. De Instagram plug-in herkent u aan de ‘Instagram-button’ op onze site.

Wanneer u de ‘Instagram-button’ aanklikt terwijl u ingelogd bent in uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze site op uw Instagram-profiel doorlinken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze site in uw gebruikersaccount ordenen. Wij maken u erop attent dat wij geen kennis nemen van de inhoud van de verwerkte gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

3.4.6.4. WhatsApp

Op deze website bevindt zich ook een WhatsApp-knop (WhatsApp-share button). Met deze knop kunt u de inhoud van heine via de WhatsApp-applicatie op uw mobiele telefoon delen. Bij de knop gaat het om een hyperlink. Bij het verschijnen van de knop op deze internetpagina worden er nog geen persoonlijke gegevens aan de beheerder van WhatsApp of derden doorgegeven. Zodra u de WhatsApp-knop gebruikt, merkt de beheerder van WhatsApp welke inhoud wordt gedeeld en dat de knop op deze website wordt gebruikt. Meer informatie over hoe er door de beheerder van WhatsApp met uw gegevens wordt omgegaan vindt u in de privacyverklaring van de beheerder: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy.

3.5. Klantenaccount/gebruikersaccount

Om het gebruiksgemak te vergroten, kunt u uw persoonlijke gegevens opslaan in een klantenaccount/gebruikersaccount dat is beveiligd met een wachtwoord.

Het aanmaken van een klantenaccount is in principe vrijwillig en gebeurt op basis van uw toestemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Na het aanmaken van een klantenaccount hoeft u niet opnieuw uw gegevens in te voeren. U kunt in uw klantenaccount op elk moment de opgeslagen gegevens bekijken en veranderen.

Alleen als u via onze website/applicatie bestellingen wilt plaatsen, is het aanmaken van een klantenaccount noodzakelijk voor het afwikkelen van de overeenkomst. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is in dit geval (aanvullend) artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Naast de gegevens die voor een bestelling nodig zijn, moet u voor het aanmaken van een klantenaccount een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Deze dient samen met uw e-mailadres om toegang te krijgen tot uw klantenaccount. Ga a.u.b. verstandig om met uw persoonlijke inloggegevens en maak deze vooral niet toegankelijk voor onbevoegde derden. Let erop dat u ook bij het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u actief uitlogt. U hebt de mogelijkheid uw klantenaccount op elk gewenst moment te verwijderen. Wees er echter van bewust dat daarmee niet tegelijkertijd de gegevens in het klantenaccount zijn verwijderd, wanneer u eenmaal bij ons besteld hebt. Uw gegevens worden automatisch verwijderd na afloop van de voor ons geldende bewaarplicht volgens het handels- en belastingrecht. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt c), AVG en artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

3.6. Contactopname

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Per e-mail, per telefoon, per contactformulier of per post. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen we de persoonlijke informatie, die u ons vrijwillig verstrekt alleen gebruiken om contact met u op te nemen en uw verzoek te verwerken.

Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b), artikel 6, lid 1, punt c), AVG en artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

3.7. Customer reviews / opmerkingen

Als de gebruiker opmerkingen of andere berichten op heine-shop.nl achterlaat, zal het IP-adres op basis van ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG 7 dagen bewaard worden. Dit is voor onze eigen veiligheid, bijvoorbeeld wanneer iemand wederrechtelijk commentaar of opmerkingen plaatst (beledigingen, verboden politieke propaganda etc.).

De gebruiker kan zich na toestemming abonneren op klantenreviews in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG en lopende reviewabonnementen op elk moment annuleren. Om de toestemming van de gebruiker aan te tonen, bewaren wij de registratietijd en het IP-adres van de gebruiker en verwijderen deze informatie, wanneer de gebruiker het abonnement opzegt.

3.8. Andere informatie van gebruikers

U kunt uw eigen informatie op heine-shop.nl op verschillende plekken openbaar maken (bijvoorbeeld productbeoordelingen, opmerkingen etc.). Wanneer u een opmerking, aanbeveling of review over producten, merken en stijlen plaatst, verwerken wij alle persoonlijke informatie die u vrijwillig indient als onderdeel van de opmerking of review. U kunt over het algemeen content publiceren op heine-shop.nl onder een pseudoniem en/of uw voornaam en ingekorte achternaam.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b), en artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Bovendien zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw eigen instellingen voor informatie, die u hier kunt inzien.

3.9. Betalingen

Wij verwerken uw betalingsinformatie ten behoeve van betalingsverwerking, bijvoorbeeld als u een product en/of diensten koopt of gebruikt via heine-shop.nl. Afhankelijk van de betaalmethode zullen we uw betalingsinformatie doorgeven aan derden (bijvoorbeeld wanneer u met een creditcard betaalt aan uw creditcardaanbieder).

Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), AVG, artikel 6, lid 1, punt b), AVG en artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

3.9.1. Paypal

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u verstrekt, aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna 'PayPal') verstrekt. PayPal behoudt zich het recht voor om bij de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden - 'aankoop op rekening' via PayPal een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren. Het resultaat van het kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot de statistische kans op het in gebreke blijven van betaling gebruikt PayPal om een beslissing te nemen over de beschikbaarstelling van de betreffende betaalmethode. Het kredietwaardigheidsonderzoek kan een waarschijnlijkheidswaarde opleveren (zgn. score-waarde). Voor zover waarschijnlijkheidswaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietwaardigheidsonderzoek, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische berekening. De berekening van waarschijnlijkheidswaarden omvat, onder andere, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, onder andere bij kredietinformatiebureaus, raadpleegt u het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

3.9.2. Computop

Als u kiest voor betaling met een creditcard, wordt de technische verwerking uitgevoerd door Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Duitsland. Computop is een PSI DSS-gecertificeerde PSP en een toonaangevende aanbieder van veilige betaaldiensten. Computop voldoet aan de PCI-beveiligingsnorm: https://www.computop.com/fileadmin/user_upload/Downloads_Content/deutsch/PCI-DSS-Zertifikat/PCI-Zertifikat.pdf
De bijbehorende creditcardgegevens worden uitsluitend door Computop Wirtschaftsinformatik GmbH opgeslagen en verwerkt.

4. Ontvangers in landen buiten de EU


Met uitzondering van de bovenstaande verwerking delen wij uw informatie niet met ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De hiervoor vermelde verwerking resulteert in de verzending van gegevens naar de servers van leveranciers van tracking- of targetingtechnologieën, die wij opdracht gegeven hebben. Deze servers bevinden zich in de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie en volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield.

5. Uw rechten


5.1. Überblick

Naast het recht op herroeping van uw toestemming die aan ons is verleend, gelden voor u de volgende verdere rechten als de relevante wettelijke vereisten van toepassing zijn:

 • het recht op informatie over de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens (artikel 15 AVG), in het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens, het soort ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden vrijgegeven, de geplande opslagperiode, de herkomst van hun gegevens, als ze niet rechtstreeks van u zijn verzameld;
 • het recht op rectificatie van onjuiste of op completering van correcte gegevens (artikel 16 AVG),
 • het recht op wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens (artikel 17 AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag door ons in acht worden genomen,
 • het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, maar u afziet van het verwijderen ervan; de verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 AVG,
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die bij ons zijn opgeslagen over u in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Met name in de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of ons hoofdkantoor zit.

U kunt de bovengenoemde rechten, die u jegens ons hebt, gebruiken door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@heine-shop.nl. Houd er rekening mee dat we een kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben voor identificatiedoeleinden.

U kunt gebruikmaken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens in het menu ‘Mijn account’ onder het kopje ‘Mijn gegevens downloaden’.

5.2. Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking om redenen die voortkomen uit de specifieke situatie van de betrokken persoon.

Het bovenstaande algemene bezwaarrecht is van toepassing op alle verwerkingsdoelen die worden beschreven in deze privacyverklaring, die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. In tegenstelling tot het speciale recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor commerciële doeleinden (zie hierboven 3.4.4.3.4.), zijn we volgens de AVG alleen verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar te implementeren als u ons redenen van groot belang opgeeft (bijv. mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

5.3. Recht van herroeping

Voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming betekent niet dat de gegevensverwerking op basis van de toestemming tot het moment van intrekking niet effectief is.