Informatie aangaande gegevensbescherming van Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H.


Vanaf 25 mei 2018 gelden op het gebied van gegevensbescherming in heel Europa de uniforme bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de navolgende informatie aangaande gegevensbescherming informeren wij u over de door Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H, ("heine" en/of "wij" en/of "verantwoordelijke") tot stand gebrachte verwerking van persoonsgegevens op basis van de AVG.


Lees onze informatie aangaande gegevensbescherming alstublieft aandachtig door. Indien u vragen of opmerkingen met betrekking tot onze informatie aangaande gegevensbescherming hebt, neem dan contact op met service@heine-shop.nl

Inhoud

 1. Naam en contactgegevens van degenen die voor de verwerking verantwoordelijk zijn
 2. Contactgegevens van degenen die gegevensbescherming tot taak hebben
 3. Doelen van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door de verantwoordelijke of een derde nagestreefd worden, alsmede de soorten ontvangers
  1. Gebruik van onze website / applicatie
   1. Logbestanden
   2. Cookies, tracking, sociale plug-ins
   3. Geolokalisatie
  2. Rechtvaardiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
   1. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst
   2. Identiteit, solvabiliteit en overdracht aan informatiebureaus
    1. Identiteitscontrole
    2. Solvabiliteitscontroles
    3. Gebruik van gegevens ten behoeve van fraudepreventie
    4. Verwerker
    5. Overdracht van gegevens aan transporteurs
    6. Overdracht van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus
  3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
   1. Reclame per post
   2. Nieuwsbrief
   3. Aanbevelingen van producten via e-mail
   4. Prijsvragen
   5. Speciale aanbiedingen van userwerk
  4. Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (door middel van cookies) inclusief toestemmingen
   1. Cookies – algemene informatie en toestemmingsplicht
   2. Interventiemogelijkheden/browserinstellingen
   3. Toestemmingsbeheer OneTrust
   4. Toestemmingen voor het gebruik van afzonderlijke online diensten/het verzamelen van trackinggegevens
    1. Strikt noodzakelijke cookies
     1. Userlike
     2. WASP (eigen webtracking)
     3. ChannelPilot
    2. Toestemmingen voor statistische en analytische cookies
     1. Google 'Conversies bijhouden'
     2. Google Analytics
     3. Google Firebase
     4. Adjust
    3. Toestemmingen voor cookies voor marketingdoeleinden
     1. Toestemming voor Google Remarketing
     2. Toestemming voor Meta Retargeting (Website Custom Audience)
     3. Toestemming voor Meta Custom Audiences List-Upload
     4. AWIN AG
     5. Advertentiemarketing
     6. RTB House
     7. Toestemming voor Criteo-retargetingtechnologie
     8. Toestemming voor Criteo-List Upload
     9. Microsoft Advertising
     10. GK AIR personalisatie
     11. Eigen webtracking / retargeting / personalisatie / advertentiescoring
    4. Sociale plug-ins
     1. Facebook, Google+ en YouTube
     2. WhatsApp
     3. WhatsApp
    5. Intrekken van alle toestemmingen
    6. Verdere verwerking van trackinggegevens voor gerechtvaardigde belangen
     1. Gerechtvaardigde belangen van heine/belangenafweging
     2. Google Analytics als 'basisversie'
     3. Userlike
  5. Speciale aanbiedingen van Sovendus GmbH
  6. Mobiel
  7. Klantaccount / gebruikersaccount
  8. Contactopname
  9. Betalingen
  10. Klantbeoordelingen en opmerkingen
 4. Uw rechten
  1. Overzicht
  2. Recht van bezwaar
  3. Recht om toestemming in te trekken

1. Naam en contactgegevens van degenen die voor de verwerking verantwoordelijk zijn

Deze informatie aangaande gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door

Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H.
Charles Stulemeijerweg 2
5026 RT Tilburg


Telefon: 088 - 001 7800

E-mailadres: service@heine-shop.nl
voor de volgende websites: www.heine-shop.nl

2. Contactgegevens van degenen die gegevensbescherming tot taak hebben

Degene die gegevensbescherming tot taak heeft bij de verantwoordelijke, kunt u onder

Heinrich Heine B.V.
– Functionaris voor gegevensbescherming –
Charles Stulemeijerweg 2
5026 RT Tilburg


E-mailadres:
service@heine-shop.nl
bereiken.


3. Doelen van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door de verantwoordelijke of een derde nagestreefd worden, alsmede de soorten ontvangers

3.1 Gebruik van onze website / applicatie

3.1.1 Logbestanden

Bij elk gebruik van websites/applicaties wordt informatie door de gebruikte internetbrowser van uw gebruikte terminal naar de server van onze website/applicatie verzonden en tijdelijk in logbestanden opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevensreeksen bevatten de volgende gegevens, die tot aan de automatische uitwissing opgeslagen worden: datum en tijdstip van het gebruik, naam van de gebruikte website, IP-adres van het gebruikte apparaat, verwijzings-URL (de URL van de website waarvandaan u op onze website gekomen bent), de hoeveelheid verzonden data, laadtijd, alsmede product- en versie-informatie van de gebruikte browsers en ook de naam van uw internetprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 punt f) AVG. Ons legitiem belang vloeit voort uit de beoordeling van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem.

Aan de hand van deze informatie is het niet mogelijk uw identiteit vast te stellen en deze informatie wordt door ons ook niet verzameld.

3.1.2 Cookies, tracking, sociale plug-ins

Wij gebruiken voor onze website/applicatie zogenaamde cookies, trackingtools, targetingprocedures alsmede sociale plug-ins. Om welke procedure het daarbij precies gaat en hoe wij uw gegevens daarvoor gebruiken, wordt in het navolgende in detail toegelicht.

3.1.3 Geolokalisatie

Wanneer u in uw browser of in het besturingssysteem of een andere instelling van uw terminal toestemming gegeven hebt voor de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u op uw huidige locatie toegespitste individuele diensten (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijgelegen filiaal) aan te kunnen bieden. Wij verwerken uw locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. Wanneer u het gebruik van de toepassing beëindigt, worden de gegevens gewist.

3.2 Rechtvaardiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

Wanneer u zich op een van onze websites / applicaties registreert en met ons een overeenkomst afsluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u. Daartoe behoren in voorkomend geval:

- Voornaam, achternaam
- Factuur- en afleveradres
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 punt a) en b) AVG. Dat betekent dat u ons de gegevens ter beschikking stelt op basis van de tussen u en ons geldende contractverhouding (bijvoorbeeld het beheren van uw klantaccount, de afhandeling van een koopovereenkomst). Wij zijn verplicht tot het verwerken van uw e-mailadres wanneer u iets via onze websites/applicaties koopt, omdat wij wettelijk verplicht zijn om een elektronische bestelbevestiging te versturen (artikel 6 lid 1 punt c) AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie onder 3.3.), slaan wij de voor de contractafhandeling verzamelde gegevens op tot aan het einde van de wettelijke of eventueel contractuele waarborgings- en garantieperiode. Na afloop van deze termijn bewaren wij de volgens handels- en fiscaal recht verplichte informatie uit de contractuele relatie gedurende de wettelijk bepaalde duur. Gedurende deze periode worden de gegevens alleen in het geval van een belastingcontrole opnieuw verwerkt.

Voor de afhandeling van een koopovereenkomst via onze websites/applicaties zijn voorts de volgende gegevensverwerkingen nodig:

uw betaalgegevens worden doorgestuurd naar door ons aangewezen betaaldiensten, die de betaling(en) afhandelen. De opgave van uw afleveradres sturen wij door naar de door ons aangewezen transporteur. Om te garanderen dat de levering van de goederen in overeenstemming met uw wensen gebeurt, sturen wij uw e-mailadres naar de door ons aangewezen transporteur en/of partner, die de levering verzorgen. Die zullen eventueel vóór de levering contact met u opnemen, om de details van de levering met u af te stemmen. De bedoelde gegevens worden slechts voor de genoemde doelstellingen verstuurd en na de uitgevoerde levering weer gewist.

Verder zijn wij verplicht om uw gegevens te vergelijken met persoonsgerelateerde sanctielijsten/embargo's (in het bijzonder financiële sancties tegen in deze lijsten opgenomen personen) teneinde geen economische of financiële middelen aan de in deze lijsten opgenomen personen te verstrekken en ervoor te zorgen dat de wetgeving inzake buitenlandse handel wordt nageleefd (artikel 6, lid 1, onder c) AVG).

3.2.2 Identiteit, solvabiliteit en overdracht aan informatiebureaus

3.2.2.1 Identiteitscontrole

Voor zover dat vereist is, controleren wij uw identiteit middels raadpleging van informatie van dienstverleners. De rechtsgrond daarvoor is artikel 6 lid 1 punt b) alsmede punt f) AVG. De rechtvaardiging daarvan vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van pogingen tot oplichting te onzen laste. Het feit dat we deze aanvraag doen en het resultaat ervan worden bij de gegevens van uw klantaccount of gastaccount opgeslagen gedurende de duur van de contractuele relatie.

3.2.2.2 Solvabiliteitscontroles

Wanneer u bij een bestelling een zogenaamde onzekere betaalwijze (koop op rekening of op afbetaling) hebt geselecteerd, is het volgende van toepassing:
heine en andere postorderbedrijven van de Otto Group bieden hun klanten in principe de mogelijkheid om goederen aan te schaffen met gebruikmaking van onzekere betaalwijzen (bijv. kopen op rekening, kopen met financiering). De volgende postorderbedrijven behoren tot de Otto Group:

bonprix Nederland, Heinrich heine B.V., Josef Witt GmbH, OTTO Payments GmbH en Sieh an! mbH.

Ondernemingen die u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onzekere betaalwijzen, hebben er een rechtmatig belang bij zich zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele wanbetalingen. Dit gebeurt onder andere door de kredietwaardigheid van een klant te controleren voordat de mogelijkheid van onzekere betaalwijzen wordt aangeboden. In het kader van deze controle zijn wij er bovendien toe gerechtigd bij OTTO Payments GmbH (OTTO Payments) na te vragen of eventuele negatieve kredietwaardigheidsgegevens van de desbetreffende klant reeds bekend zijn bij de andere genoemde postorderbedrijven van de Otto Group. Daarnaast zijn wij ertoe gerechtigd negatieve kredietwaardigheidsgegevens over de desbetreffende klant door te geven aan OTTO Payments, die deze wederom kan delen met de andere genoemde postorderbedrijven van de Otto Group, voordat deze andere postorderbedrijven de klant de mogelijkheid van een onzekere betaalwijze aanbieden.

Bij kredietwaardigheidsgegevens gaat het om informatie over openstaande vorderingen en om informatie waaruit onmiddellijk het gevaar van wanbetalingen duidelijk wordt (bijvoorbeeld insolventie, schuldhulpverlening, uitstel van betaling op grond van insolvabiliteit). Voordat wij negatieve informatie over openstaande vorderingen aanOTTO Payments doorgeven, worden de betreffende klanten door middel van een aanmaning gewezen op de mogelijkheid van het doorgeven van deze gegevens. Wij zijn er daarnaast toe gerechtigd om informatie over uiterst atypische bestellingen (bijv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantaccounts) bij OTTO Payments te melden en in verband daarmee navraag te doen. Hierdoor kunnen wanbetalingen worden vermeden en onze klanten worden beschermd tegen misbruik van hun account of identiteitsfraude.

Wij zijn er in de gevallen waarin een klant middels een onzekere betaalwijze wil bestellen bovendien toe gerechtigd om in het kader van de bestelling verkregen gegevens te gebruiken voor het berekenen van een wanbetalingspercentage (interne scoring). De berekening van het wanbetalingspercentage door middel van interne scoring is gebaseerd op een erkende statistische rekenmethode. De in het kader van de interne scoring gebruikte gegevens komen met name voort uit een combinatie van de volgende gegevenscategorieën (niet definitief): adresgegevens, leeftijd, gewenste betalingsvoorwaarden, bestelwijze en assortimentsgroepen. Ten behoeve van de interne scoring worden alleen die gegevens gebruikt die de klant zelf aan ons heeft doorgegeven.

Aan de hand van de genoemde gegevenscategorieën kunnen op basis van de toegepaste wiskundig-statistische methode conclusies ten aanzien van de waarschijnlijkheid van wanbetaling worden getrokken. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde woonplaats van de besteller in combinatie met een bepaalde productcategorie tot een verhoogde waarschijnlijkheid van wanbetaling en dus tot een beperking van betaalmethoden leiden. Een beperking van betaalmethoden enkel op basis van de woonplaats van de besteller is niet mogelijk. Bovendien is het bijvoorbeeld statistisch aangetoond dat het risico van wanbetaling bij het gebruik van een betaalde e-mailprovider kleiner is dan bij het gebruik van een gratis e-mailprovider.

Wij kunnen in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling door middel van een geautomatiseerd proces vaststellen of u de gewenste onzekere betaalwijze (kopen op afbetaling/rekening) kan worden aangeboden. Zo kan bijvoorbeeld na doorgifte van een negatieve kredietwaardigheidsbeoordeling door een kredietbureau of bij berekening van een niet-toereikende score bij de interne scoring automatisch een afwijzing van de gewenste betaalwijze worden gegenereerd. U kunt zich bij ons beroepen op uw recht om de automatische beslissing handmatig door ons te laten controleren. Bovendien hebt u het recht uw eigen verklaring te geven en het recht om de beslissing aan te vechten.

De verwerking van uw gegevens in het kader van de solvabiliteitscontrole gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG en art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wij hebben in beginsel een legitiem belang bij een kredietwaardigheidsbeoordeling wanneer u een onzekere betaalwijze (kopen op afbetaling/rekening) kiest.

Wilt u weten waarom u niet alle betaalwijzen kunt gebruiken? Wij vertellen het u graag. U kunt een informatieformulier aanvragen via https://www.heine-shop.nl/contact.

3.2.2.3 Gebruik van gegevens ten behoeve van fraudepreventie

De door u in het kader van een bestelling verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een atypische bestelling (bijv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantaccounts). In beginsel bestaat er voor ons een legitiem belang bij de uitvoering van dergelijke controles. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

3.2.2.4 Verwerker

Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H. zet in het kader van de verwerking van uw gegevens verwerkers in. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend voor de verantwoordelijke uit.

Als u bijvoorbeeld een artikel bij Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H koopt, verstrekt u onder andere uw e-mailadres aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H ten behoeve van het verzenden van een bestelbevestiging door Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H. Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H is zodoende de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Uw e-mailadres wordt vervolgens aan een dienstverlener doorgegeven ten behoeve van het verzenden van een bestelbevestiging. Deze dienstverlener stuurt vervolgens de bestelbevestiging voor het gekochte artikel naar u. Daartoe verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres in opdracht van Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H.

3.2.2.5 Overdracht van gegevens aan transporteurs

Teneinde de bestelde goederen te leveren, werken wij samen met logistieke dienstverleners / transporteurs en/of partners. Aan hen kunnen de volgende gegevens ten behoeve van de levering van de bestelde goederen of ten behoeve van de aankondiging daarvan worden verstuurd: voornaam, achternaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer.

De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b) AVG.

3.2.2.6 Overdracht van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus

Mocht u openstaande facturen/termijnen ondanks herhaalde aanmaningen niet voldoen, dan kunnen wij de voor het uitvoeren van een incasso noodzakelijke gegevens doorgeven aan een incassobureau. Als alternatief daarvoor kunnen wij de openstaande vorderingen aan een incassobureau vervreemden. Dit wordt dan de schuldeiser die de vorderingen onder eigen naam zal uitoefenen. Wij werken samen met het volgende incassobureau: Alektum Group. De rechtsgrond voor het doorsturen van de gegevens in het kader van de incasso is art. 6 lid 1 punt b) AVG; het doorsturen van de gegevens in het kader van de vervreemding van de vordering vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1 Reclame per post

Wij hebben er een legitiem belang bij om uw gegevens voor marketingdoeleinden te benutten. Wij verzamelen de volgende gegevens voor eigen marketingdoeleinden alsmede voor marketingdoeleinden van derden: voornaam, achternaam, huisadres, geboortejaar.

De genoemde gegevens kunnen hiertoe ook worden doorgegeven aan derden (adverteerders). Wij hebben bovendien het recht om de genoemde en andere gegevens over u, met inachtneming van de wettelijke bepalingen in verband met de verzamelde persoonsgegevens, op te slaan voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden. Het doel is om u alleen op uw werkelijke of vermeende behoeften gerichte reclame te doen toekomen en u dienovereenkomstig niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

Er vindt geen overdracht plaats van de opgeslagen gegevens aan derden. Bovendien pseudonimiseert/anonimiseert de verantwoordelijke de over u verzamelde persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders). De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u online gepersonaliseerde advertenties te laten zien, waarbij de weergave van de reclame via een dienstverlener/bureau kan verlopen. De rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken

U kunt te allen tijde kosteloos met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de voornoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen via de post aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg of op https://www.heine-shop.nl/contact.

Zodra u bezwaar indient worden uw gegevens van verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden uitgesloten. Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen ook nog na de indiening van uw bezwaar het tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dat wordt technisch door de aanlooptijd in het kader van de selectie bepaald en betekent niet, dat wij uw bezwaar niet verwerkt hebben.

3.3.2 Nieuwsbrief

Op onze websites/applicaties bieden wij u de mogelijkheid om zich voor onze nieuwsbrief aan te melden. Om er zeker van te zijn, dat bij het invoeren van het e-mailadres geen fouten opgetreden zijn, zetten wij de zogenaamde double-opt-in-procedure (DOI-procedure) in: nadat u uw e-mailadres in het aanmeldveld ingegeven hebt, zenden wij u een bevestigingslink naar het opgegeven adres. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres op onze verzendlijst ter verzending van onze nieuwsbrief opgenomen. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG.

Verwijzing naar het herroepingsrecht

U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken door een mededeling via de post aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg of op https://www.heine-shop.nl/contact, of via https://https://www.heine-shop.nl/newsletter/unsubscribe, of via de afmeldmogelijk heid onderaan elke nieuwsbrief.

3.3.3 Aanbevelingen van producten via e-mail

Als bestaande klant van onze online-winkel krijgt u regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Deze productaanbevelingen krijgt u van ons, onafhankelijk van een abonnement op onze nieuwsbrief. Hierbij gebruiken wij het door u in het kader van de aankoop aangegeven e-mailadres voor de aanbieding van eigen goederen en/of diensten, die vergelijkbaar zijn met wat u bij ons vanwege een reeds gedane bestelling aangeschaft hebt. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken

U kunt onze productaanbevelingen te allen tijde met effect voor de toekomst middels een mededeling via de post aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg, of op https://www.heine-shop.nl/contact of onderaan elke productaanbevelingsmail weigeren, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten tegen het basistarief ontstaan.

3.3.4 Prijsvragen

Wanneer u zich bij prijsvragen registreert, gebruiken wij uw bij de betreffende registratie aangegeven gegevens voor het realiseren van de deelname-overeenkomst, in het bijzonder voor de berichtgeving over de prijzen en eventueel voor de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden bij de betreffende prijsvraag. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking bevindt zich in artikel 6 lid 1 punt a) AVG, artikel 6 lid 1 punt b) AVG alsmede artikel 6 lid 1 punt f) AVG.

3.3.5 Speciale aanbiedingen van userwerk

Wij hebben op onze website een advertentiedienst van userwerk GmbH (evt. ook onder het klantmerk chocoala), Ehinger Str. 19, 89077 Ulm, e-mail: kontakt@userwerk.com, geïntegreerd. userwerk regelt voor aanbieders van verschillende producten hun speciale aanbiedingen, in het bijzonder gratis proefabonnementen op verschillende media. Als de klant, die meerderjarig moet zijn, het bestelproces bij ons doorloopt, wordt hem als bedankje voor zijn bestelling aan het einde de mogelijkheid geboden om uit de speciale aanbiedingen van de productaanbieders te kiezen. Na het kiezen van de gewenste aanbieding verschijnt er een door userwerk beheerd bestelformulier, waarop de tijdens het shoppen in het shopsysteem bij ons opgeslagen persoonsgegevens van de klant al vooraf zijn ingevuld. Dit vooraf invullen vindt plaats in de browser van de klant. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de klant overgedragen. Telkens wanneer het bestelformulier van userwerk wordt opgeroepen, wordt er automatisch technische informatie van de oproepende computer geregistreerd. Bovendien wordt de niet-persoonlijke informatie, de titel van de klant, het opgegeven geboortejaar, het land, de postcode en de hashwaarde van het e-mailadres gepseudonimiseerd aan userwerk overgedragen. De tijdelijke opslag van de genoemde gegevens is enerzijds voor de systeemveiligheid en -stabiliteit en anderzijds voor garantiedoeleinden en andere administratieve doeleinden bedoeld. De hashwaarde van het e-mailadres wordt gepseudonimiseerd geëvalueerd om een mogelijk al ingediend bezwaar tegen reclame met betrekking tot het opgeslagen e-mailadres te analyseren. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 punt f AVG. userwerk gebruikt de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over uw persoon te trekken. Verder is de analyse van de hashwaarde van het e-mailadres bedoeld om een mogelijk bezwaar tegen reclame rechtsconform te kunnen uitsluiten; de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 punt c AVG.
Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop userwerk persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: https://www.userwerk.com/datenschutzerklaerung/

3.4 Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (door middel van cookies) inclusief toestemmingen

Samenvatting
heine verzamelt als beheerder van de website heine-shop.nl / de heine-app gegevens over het gedrag van gebruikers op de genoemde website (trackinggegevens). Hieronder valt onder andere welke afzonderlijke subpagina's (artikeldetailpagina's) zijn opgeroepen. Hiertoe kunnen door heine en/of door partners van heine onder andere cookies in de door de desbetreffende gebruiker gebruikte browser worden geplaatst. Het verzamelen van trackinggegevens is in principe alleen toegestaan als u hiervoor vooraf toestemming hebt verleend. U kunt een dergelijke toestemming verlenen door in de 'cookiebanner' op heine-shop.nl op de knop 'OK' te klikken. Het verlenen van toestemming is echter niet nodig voor de verwerking van dergelijke trackinggegevens, die noodzakelijk is voor het aanbod van de website heine-shop.nl. Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen van cookies ten behoeve van de weergave van het winkelmandje. heine kan de informatie over uw gebruiksgedrag onder andere gebruiken om op heine-shopl.nl voor u interessante aanbiedingen aan u te laten zien of om u door middel van gepersonaliseerde inhoud (bijvoorbeeld retargeting) advertenties op andere websites te tonen. Indien persoonsgegevens over uw gebruiksgedrag op heine-shop.nl ook door andere aanbieders kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het 'verrijken van eigen informatie', vindt een dergelijk gebruik ook in deze gevallen pas plaats als u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend.
In dergelijke gevallen vindt de verdere verwerking van de op heine-shop.nl verzamelde gegevens regelmatig plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de leveranciers. De leveranciers kunnen de gegevens in het kader van deze verdere verwerking naar de VS verzenden. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land is met onvoldoende gegevensbescherming. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat er op hun beurt voldoende rechtsmiddelen tegen zijn. Trackinggegevens die heine zelf verzamelt en opslaat, worden door heine uitsluitend gepseudonimiseerd verwerkt. Hierdoor wordt een toewijzing van de gegevens aan uw persoon voorkomen. Indien u afzonderlijke in uw browser geplaatste cookies wilt verwijderen of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit via een 'voorkeurenmanager' doen/ervaren. Een voorkeurenmanager kan bijvoorbeeld op www.youronlinechoices.com worden opgeroepen. Bovendien kunt u uw browser zodanig instellen dat deze het plaatsen van cookies verhindert of alleen het plaatsen van bepaalde soorten cookies toestaat. In paragraaf 3.4.2 van deze privacyverklaring vindt u informatie over de mogelijkheid tot het wijzigen van de instellingen van gangbare browsers (o.a. Google Chrome, Firefox).

3.4.1 Cookies – algemene informatie en toestemmingsplicht

Op deze website / in dezer app worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen. In een cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in samenhang met het specifiek gebruikte eindapparaat ontstaat. Dat betekent echter niet dat wij daardoor direct kennis over uw identiteit verkrijgen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Door deze cookies kunnen wij u bijvoorbeeld het paginaoverkoepelende winkelmandje tonen. Hierin kunt u zien hoeveel artikelen zich op dat moment in uw winkelmandje bevinden en hoe hoog uw actuele aankoopbedrag is. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of sessieoverkoepelende cookies). Met name deze cookies zijn onder andere bedoeld om ons aanbod aantrekkelijker voor u te maken. Deze bestanden maken het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de website heine-shopl.nl / in de heine-app te zien krijgt.

Volgens de wettelijke voorschriften is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets enz.), bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies, en het opvragen van informatie uit eindapparaten (tracking) in principe alleen toegestaan als u hiervoor vooraf toestemming hebt verleend. Het verlenen van toestemming hoeft echter niet te gebeuren als dit opslaan/opvragen noodzakelijk is voor het aanbod van de website / app (o.a. technisch noodzakelijke cookies). Er is bijvoorbeeld sprake van noodzaak bij het waarborgen van de volgende functies/bereiken van de volgende doelen:

weergave van het winkelmandje,
weergave van het verlanglijstje,
mogelijk maken en behouden van de login,
waarborgen van de systeemveiligheid.
U hebt geen recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor het beheer van de website / app. Daarom is de optie 'technisch noodzakelijke cookies' in de toestemmingsvoorkeuren in de consent tool altijd geactiveerd en kan deze ook niet worden gedeactiveerd.
U kunt de website heine-shop.nl en de heine-app gebruiken zonder dat er gegevens uit uw eindapparaat worden opgevraagd of hierop worden opgeslagen voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het aanbod op de website heine-shop.nl / de heine-app. Daarom is bij het gebruik van de website heine-shop.nl, voor zover er geen verdergaande toestemming door u wordt verleend, enkel de 'basistracking' geactiveerd.

3.4.2 Interventiemogelijkheden/browserinstellingen

Uiteraard kunt u uw browser zodanig instellen dat deze bepaalde cookies niet op uw eindapparaat opslaat. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit hoe u uw browser ervan weerhoudt om nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser laat melden dat u een nieuwe cookie hebt ontvangen en ook hoe u alle reeds ontvangen cookies kunt verwijderen en alle nieuwe cookies kunt blokkeren.

Ga hiervoor als volgt te werk:
In Internet Explorer:
1. Kies in het menu 'Extra' de optie 'Internetopties'.
2. Klik op het tabblad 'Privacy'.
3. Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone configureren. Hier stelt u in of en welke cookies moeten worden geaccepteerd of geweigerd.
4. Klik op 'OK' om uw instelling te bevestigen.

In Firefox:
1. Kies in het menu 'Extra' het item 'Opties'.
2. Klik op 'Privacy & Beveiliging'.
3. Kies in het drop-downmenu de optie 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'.
4. Nu kunt u instellen of cookies moeten worden geaccepteerd, hoe lang u deze cookies wilt behouden en uitzonderingen toevoegen van websites die u altijd of nooit toestemming wilt geven voor het gebruik van cookies.
5. Klik op 'OK' om uw instelling te bevestigen.

In Google Chrome:
1. Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
2. Selecteer nu 'Instellingen'.
3. Klik op 'Geavanceerd'.
4. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op 'Instellingen voor content'.
5. Onder 'Cookies' kunt u de volgende instellingen voor cookies configureren:
• Cookies verwijderen
• Cookies standaard blokkeren
• Cookies en websitegegevens standaard verwijderen na het sluiten van de browser
• Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domeinen toestaan

Indien u afzonderlijke in uw browser geplaatste cookies wilt verwijderen of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit ook via een 'voorkeurenmanager' doen/ervaren. Een voorkeurenmanager kan bijvoorbeeld op www.youronlinechoices.com worden opgeroepen.

3.4.3 Toestemmingsbeheer OneTrust

Voor het beheren van uw instellingen en het documenteren van toestemmingen van gebruikers van onze diensten gebruiken wij een consent tool ('OneTrust') van de aanbieder OneTrust, LLC (hoofdkantoor Groot-Brittannië: Cannon Green, 27 Bush Lane, London EC4R 0AA, Groot-Brittannië en hoofdkantoor VS: 1350 Spring Street NW, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, VS). OneTrust wordt o.a. gebruikt voor het opslaan van de cookie-instellingen voor de hele website. OneTrust slaat informatie op over de categorieën cookies die door de website worden gebruikt en over het feit of de gebruikers hun toestemming voor het gebruik van de afzonderlijke categorieën hebben verleend of ingetrokken. Hierdoor kunnen wij voorkomen dat cookies van elke categorie in de browser van de gebruiker worden geplaatst, als er geen toestemming voor afzonderlijke categorieën wordt verleend. OneTrust maakt voor het opslaan van informatie gebruik van cookies met een normale levensduur van één jaar, zodat de instellingen van terugkerende bezoekers worden opgeslagen.

3.4.4 Toestemmingen voor het gebruik van afzonderlijke online diensten/het verzamelen van trackinggegevens

Zoals in paragraaf 3.4.1 van deze privacyverklaring al is beschreven, verzamelt en verwerkt heine trackinggegevens, deels op basis van toestemming. U verleent deze toestemming door op de website heine-shop.nl / in de heine-app op de in een banner, die een link naar deze toestemmingstekst bevat, weergegeven knop 'OK' te klikken. Met een klik op de knop 'OK' geeft u toestemming voor het feit dat heine gegevens op uw eindapparaat opslaat (bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies) of gegevens uit uw eindapparaat opvraagt. Verder geeft u met een klik op de knop 'OK' toestemming voor het gebruik van bepaalde advertentiefuncties, waarvan het gebruik op zich toestemming behoeft. U kunt ook op 'Instellingen' in de banner klikken en daar uw toestemmingsvoorkeuren beheren. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen 'functionele cookies', 'statistische en analytische cookies' en 'cookies voor marketingdoeleinden'. De gegevensverwerking die in samenhang met deze advertentiefuncties plaatsvindt, wordt hierna (paragraaf 3.4.4.1 t/m paragraaf 3.4.4.7 van deze privacyverklaring) beschreven.

Alle gegevensverwerking die na de door u met een klik op de knop 'OK' verleende toestemming wordt geregistreerd, heeft hetzelfde doel, namelijk 'reclame'.

Intrekking van alle toestemmingen
U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor de hierboven beschreven gegevensverwerking hier volledig intrekken.

Alles ongedaan maken
3.4.4.1 Strikt noodzakelijke cookies
3.4.4.1.1. Userlike

Deze website / deze app maakt gebruik van Userlike, een live chat software van het bedrijf Userlike UG. Userlike maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een persoonlijk gesprek in de vorm van een real-time chat op de website / app met u mogelijk maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.
Userlike wordt gebruikt in het belang van eenvoudige en snelle klantencommunicatie om vragen over onze online aanbiedingen te beantwoorden. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van de website:
https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.4.4.1.2. WASP (eigen webtracking)

Wij maken gebruik van een eigen webtracking-technologie op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG (gerechtvaardigd belang). De door het gebruik van deze technologie verzamelde gegevens over uw gebruikersgedrag op onze website worden door ons voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze doeleinden, waarmee wij gerechtvaardigde belangen nastreven, omvatten: het meten van het oproep- en klikgedrag op onze website, het waarborgen van de functionaliteit van afzonderlijke functies op onze website, het meten van de oproepcijfers van subpagina's van onze website. De door ons via de eigen webtracking-technologie verzamelde gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd oftewel met gebruikmaking van een pseudoniem verwerkt. Hierdoor is een directe toewijzing van de gegevens aan uw persoon niet mogelijk zonder het gebruik van apart opgeslagen informatie. De WASP webtracking is gebaseerd op de software Snowplow.

3.4.4.1.2 ChannelPilot

Deze website / app maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website / app mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website zoals
• browsertype/-versie,
• referrer URL (de eerder bezochte pagina),
• hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
• tijdstip van de serveraanvraag
wordt doorgaans naar een server van ChannelPilot in Duitsland overgedragen en daar opgeslagen. Het in het kader van ChannelPilot door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Bovendien wordt het IP-adres door ChannelPilot slechts tijdelijk voor een korte periode (doorgaans maximaal 24 uur) opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tijdelijke opslag vindt zonder uitzondering plaats voor het detecteren van mogelijke klikfraude (bot detection).
ChannelPilot zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website / app gebruiken om de performance van verbonden online marketingkanalen zoals idealo.de of Google Shopping te beoordelen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website / app (inclusief uw IP-adres) door ChannelPilot alsmede de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door gebruik te maken van de via de volgende link beschikbare opt-out-mogelijkheid: www.channelpilot.de/optout. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website / app voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.
Meer informatie over de gegevensbescherming in samenhang met ChannelPilot vindt u op www.channelpilot.de/datenschutz

3.4.4.2 Toestemmingen voor statistische en analytische cookies
3.4.4.2.1 Google 'Conversies bijhouden'

Verder maken wij in het kader van de dienst Google AdWords gebruik van het zogenaamde conversies bijhouden. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer/eindapparaat geplaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en zijn derhalve niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. De informatie die via de conversiecookie wordt verkregen, is bedoeld voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor 'Conversies bijhouden' hebben gekozen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f AVG.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u interessegerelateerde advertenties op Google en interessegerelateerde Google-advertenties op internet (in het Google Display Netwerk) in uw browser deactiveren door op http://www.google.nl/settings/ads de knop 'Uit' te activeren of de deactivering op http://www.aboutads.info/choices/ uit te voeren. Meer informatie over uw instelmogelijkheden hieromtrent en over de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/?fg=1.


3.4.4.2.2 Google Analytics

Voor de op de behoeften afgestemde vormgeving en continue optimalisatie heine-shop.nl / de heine app en ter ondersteuning van onze marketingactiviteiten (bijvoorbeeld door het opstellen van targeting audiences) vindt de gegevensverwerking door Google Analytics op basis van de door u verleende toestemming plaats. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ('Google'). Google Analytics gebruikt onder andere zogenaamde 'cookies' (tekstbestanden) en soortgelijke technologieën, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen. Nadat de gegevens door ons aan Google Ireland Limited zijn overgedragen, worden ze door Google als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming verwerkt. In dit verband kan Google Ireland Limited als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming gegevens over u in de VS opslaan. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land met onvoldoende gegevensbescherming is. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat er voor u voldoende rechtsmiddelen hiertegen zijn. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG (toestemming).

De voor het gebruik van Google Analytics verleende toestemming kan hier op elk moment worden ingetrokken door de categorie 'Statistische cookies en diensten' te deselecteren.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier.

U kunt uw toestemming te allen tijde in ons voorkeursbeheer intrekken.


3.4.4.2.3 Google Firebase

Het gebruik van Google Firebase Analytics vereist het doorsturen van uw persoonlijke gegevens naar Google Ireland Limited. Deze verdere verwerking van de gegevens, evenals de verwerking van de gegevens na de overdracht door ons aan Google, wordt uitgevoerd door Google als de enige controller onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover Google Ireland Limited uw gegevens verwerkt als de enige controller onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, is het mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen aan de VS door Google Ireland Limited. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens worden verwerkt door Amerikaanse instellingen/autoriteiten voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat u hiertegen voldoende juridische stappen kunt ondernemen. Google Firebase wordt gebruikt om deze app te optimaliseren en onze diensten te verbeteren.

Meer informatie over Google Firebase en het privacybeleid van Google vindt u hier. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. recht op wissen) met betrekking tot de gegevens die Google als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt op grond van de gegevensbeschermingswetgeving.
U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde intrekken door Google Firebase Analytics in ons Privacycentrum te deselecteren.

3.4.4.2.4 Adjust

Bij het gebruik van de app gebruiken wij de "Adjust" analysetechnologie van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn. Adjust verzamelt installatiegegevens (bijv. of de gebruiker werd overgehaald om de app te installeren via een reclamemaatregel en via welke app store de app werd geïnstalleerd) en gegevens over het gebruiksgedrag in de app. Adjust gebruikt hiervoor de IDFA's (iOS) of Google Play Services ID's evenals gepseudonimiseerde (gehashte) IP-adressen en Mac-adressen. De gegevens worden doorgestuurd naar de servers van Adjust, waar ze worden opgeslagen en geanalyseerd. De bijbehorende resultaten worden naar ons teruggestuurd. De verzamelde gegevens worden - zonder uw uitdrukkelijke toestemming - uitsluitend gebruikt om het succes van reclamemaatregelen te meten, de reclamemaatregelen te factureren en fraude te voorkomen. We hebben een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens voor deze doeleinden.

Meer informatie is te vinden op https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/?utm_source=coba en https://www.adjust.com.
U kunt bezwaar maken tegen de hier beschreven gegevensverwerking.

3.4.4.3 Toestemmingen voor cookies voor marketingdoeleinden
3.4.4.3.1 Toestemming voor Google Remarketing

Deze website / app maakt gebruik van de Google Remarketing-service. Google Remarketing is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"). We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google AdWords-service. Met de remarketingfunctie kunnen we u advertenties tonen op basis van uw interesses op andere websites/apps binnen het advertentienetwerk van Google. Hiervoor wordt je surfgedrag op onze website/app geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen je hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij u gepersonaliseerde reclame tonen op de online zoekmachine Google zelf, zogenaamde "Google-advertenties" en op andere websites/apps, zelfs nadat u onze website/app hebt bezocht. Voor dit doel slaat Google een cookie op in uw browser wanneer u Google-diensten of websites in het advertentienetwerk van Google bezoekt. Uw bezoeken worden via deze cookie geregistreerd. De cookie wordt gebruikt om uw webbrowser te identificeren en niet om u persoonlijk te identificeren. Wanneer je de app gebruikt, bepaalt de Witt app de apparaat-ID van je eindapparaat en op basis hiervan worden de trackinggegevens doorgestuurd naar Google. We delen ook informatie met Google over uw meest recente bestellingen (conversies). We geven ook uw e-mailadres dat is opgeslagen in uw klantenaccount door aan Google als een hashwaarde als we u herkennen wanneer u bent ingelogd en u toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht via de banneroplossing die op deze website wordt gebruikt. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Google uitsluitend gebruikt om bezoekers van de website te herkennen in het kader van de weergave van gepersonaliseerde advertenties. Hetzelfde geldt voor de overdracht / het gebruik van uw IP-adres en uw user agent.

Het is mogelijk dat Google de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag via de website witt-weiden.de en de Witt-app ook gebruikt voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van andere Google-klanten (bijv. om geïndividualiseerde advertenties van derden weer te geven). Deze verdere verwerking van de gegevens en de verwerking van de gegevens nadat deze door Witt aan Google zijn doorgegeven, wordt uitgevoerd door Google als de enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming volgens de wet. In deze context kan Google, als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, gegevens over jou opslaan in de VS. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat u hiertegen voldoende juridische stappen kunt ondernemen.

Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vindt u op: www.google.com/privacy/ads/. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene (bijv. recht op wissen) doen gelden met betrekking tot de gegevens die Google als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hier kunt u uw toestemming voor het gebruik van Google-remarketing intrekken of uw toestemming voor het gebruik van Google-remarketing weigeren.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken in ons voorkeurenbeheer.


3.4.4.3.2 Toestemming voor Meta Retargeting (Website Custom Audience)

We maken gebruik van de advertentiediensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ierland ('Meta'). Door het gebruik van cookies en apparaat-ID’s of soortgelijke technologieën wordt in dit kader informatie over het gebruik van deze website/de SIEH AN-app (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen) door Josef Witt GmbH en Meta Platforms Ireland Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en doorgegeven aan Meta Platforms Ireland Limited.

Op deze website is een pixel van Meta Platforms Ireland Limited (Website Custom Audience-pixel) geïntegreerd. Via deze pixel kan Meta trackinggegevens verzenden. Bij het gebruik van de app bepaalt de SIEH AN-app de apparaat-ID van uw apparaat en op basis hiervan stuurt de app de trackinggegevens naar Meta. Daarnaast sturen wij uw in uw klantaccount opgeslagen e-mailadres als hashwaarde naar Meta, voor zover wij u herkennen als u bent ingelogd en u via de op deze website/in de SIEH AN-app gebruikte banneroplossing toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door META uitsluitend gebruikt voor het herkennen van de websitebezoekers in het kader van het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Hetzelfde geldt voor de overdracht/het gebruik van uw IP-adres en uw user agent.

Deze informatie kan aan u worden toegewezen met behulp van andere informatie die Meta bijvoorbeeld op grond van uw eigendom van een account op het sociale netwerk 'Facebook' en op het netwerk 'Instagram’ over u heeft opgeslagen. Aan de hand van de op de website/in de SIEH AN-app verzamelde informatie kan er in uw Facebook- of Instagram-account interessegerelateerde reclame over onze aanbiedingen aan u worden getoond (o.a. retargeting). De verzamelde informatie kan bovendien door Meta worden samengevoegd en de samengevoegde informatie kan door Meta voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden worden gebruikt. Zo kan Meta bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en deze informatie ook gebruiken om reclame voor aanbiedingen van derden te maken. Meta kan de verzamelde informatie bovendien koppelen aan andere informatie die Meta via andere websites en/of in het kader van het gebruik van het sociale netwerk 'Facebook' en het netwerk 'Instagram' over u heeft verzameld, zodat er bij Meta Platforms Ireland Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden door Meta worden gebruikt. Meta Platforms Ireland Limited is als enige verantwoordelijk voor de permanente opslag en de beschreven verdere verwerking van de aan Meta doorgegeven gegevens. In dit verband kan Meta Platforms Ireland Limited als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming gegevens over u naar de VS overdragen. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land met onvoldoende gegevensbescherming is. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat er voor u voldoende rechtsmiddelen hiertegen zijn. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Meta Platforms Ireland Limited vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.php Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld het recht op wissing) tegenover Meta Platforms Ireland Limited uitoefenen. Hier kunt u de toestemming voor de overdracht van gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited door het gebruik van de pixel op deze website/de SIEH AN-app intrekken of het verlenen van toestemming voor het gebruik van Facebook Retargeting weigeren.

U kunt uw toestemming te allen tijde in ons voorkeursbeheer intrekken.


3.4.4.3.3 Toestemming voor Meta Custom Audiences List-Upload

Ons Platform maakt gebruik van advertentiediensten geleverd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ierland ("Meta"). We hebben de mogelijkheid om je e-mailadres dat is opgeslagen in je klantenaccount door te sturen naar Meta als een hashwaarde (de hashwaarde is een omzetting van je e-mailadres in een andere waarde en dus een pseudonimisering van je e-mailadres), op voorwaarde dat we je herkennen wanneer je bent ingelogd en je toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht via de banneroplossing die op deze website/app wordt gebruikt. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Meta gebruikt om u te identificeren op Meta's websites / apps (bijv. het sociale netwerk "Facebook") en om u op deze websites / apps onze gepersonaliseerde advertenties te tonen. Hetzelfde geldt voor de overdracht / het gebruik van uw IP-adres en uw user agent. Het is ook mogelijk dat identificatie ertoe leidt dat je onze advertenties niet te zien krijgt.
Meta Platforms Ireland Limited is alleen verantwoordelijk voor de permanente opslag en verdere verwerking van de hashwaarden. In deze context kan Meta Platforms Ireland Limited, als de enige controller onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, de hash-waarden opslaan in de VS. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat u hiertegen voldoende juridische stappen kunt ondernemen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Meta vindt u hier. Hier vindt u ook de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene (bijv. recht op annulering) te doen gelden tegen Meta Platforms Ireland Limited. Je kunt je toestemming voor de overdracht van hashwaarden aan Meta Platforms Ireland Limited intrekken in het voorkeurscentrum of je toestemming voor de overdracht van hashwaarden weigeren.

3.4.4.3.4 AWIN AG

Voor de correcte registratie van sales en/of leads plaatst AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Duitsland een cookie op het eindapparaat van een bezoeker. Deze cookie wordt door het domein partners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com geplaatst. De door AWIN gebruikte cookies worden in de standaardinstelling van de webbrowser geaccepteerd. Wanneer u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, schakelt u de acceptatie van cookies van de desbetreffende domeinen uit in uw webbrowser. Cookies van AWIN slaan alleen de ID van de bemiddelende partner en het volgnummer van het door de bezoeker aangeklikte reclamemiddel (banner, tekstlink o.i.d.), die nodig zijn voor de afhandeling van betalingen, op. De partner-ID wordt bij het sluiten van een transactie gebruikt om de aan de bemiddelende partner te betalen provisie ook aan deze te kunnen toewijzen. Details over de gegevensbescherming vindt u op: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung#section_advertiser-und-publishe

3.4.4.3.5 Advertentiemarketing

Op onze website / app wordt na het verlenen van toestemming informatie over uw surfgedrag verzameld. Deze informatie kan worden gecombineerd met informatie over uw surfgedrag op andere websites / apps (trackinggegevens). Bovendien worden er op deze website / app gegevens over u verzameld als u een klantaccount aanmaakt en/of producten via deze website / app aanschaft. Ook bij de uitvoering van de via deze website / app tot stand gekomen contracten ontstaan gegevens (klantaccount-, contract- en uitvoeringsgegevens). Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met de trackinggegevens en andere klantaccount-, contract- en uitvoeringsgegevens. De trackinggegevens worden evenals de klantaccount-, contract- en uitvoeringsgegevens geanonimiseerd bij een onafhankelijke gegevensbeheerder opgeslagen. Persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum enz., worden helemaal niet overgedragen. De gegevensbeheerder stelt op basis van de ontvangen geanonimiseerde gegevens informatie over uw voorkeuren (bijvoorbeeld affiniteit met mode) op. Er wordt geen informatie over bijzonder gevoelige gegevens (bijvoorbeeld politieke standpunten, gezondheidstoestand) gevormd en dergelijke gevoelige gegevens worden ook niet gebruikt bij het vormen van de voorkeuren.

Deze informatie over uw voorkeuren kan door Otto (GmbH & Co KG) worden gebruikt om derden (adverteerders) in staat te stellen u op websites van derden (zogenaamde "uitgevers") gepersonaliseerde advertenties te tonen. De gegevens worden niet doorgegeven aan de adverteerders of de website-exploitanten (uitgevers). Voor zover de informatie over de voorkeuren door Otto (GmbH & Co KG) in technische infrastructuren wordt opgeslagen, ligt de soevereiniteit over de genoemde informatie uitsluitend bij het genoemde bedrijf.

De informatie over de voorkeuren wordt niet doorgegeven aan derden. Noch de genoemde ondernemingen noch de beheerders van de technische infrastructuren kunnen direct bepaalde voorkeuren aan uw persoon toewijzen. Verder moet een minimumaantal personen (20 personen) van wie informatie over voorkeuren door de genoemde ondernemingen is opgeslagen, dezelfde voorkeuren hebben (K-anonimiteit). Rechtsgrond voor de eerder beschreven gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).
Als u niet meer wilt dat trackinggegevens op de hele website / app voor het eerder genoemde doel worden verzameld, kunt u de hiervoor verleende toestemming hier intrekken. Als u niet wilt dat de in de geschetste context reeds verzamelde informatie over uw voorkeuren voor de beschreven reclamedoeleinden wordt gebruikt, verzoeken wij u op deze link te klikken en de dienstverlener 'The Adex' te selecteren.

3.4.4.3.6 RTB House

Wij maken op onze website gebruik van de technologie van RTB House S.A., 61/101 Złota Street, PL-00-819 Warschau, Polen. Deze technologie stelt ons in staat om met behulp van pixels en cookies jouw aandacht te vestigen op aanvullende inhoud binnen onze website / app of op websites van derden, die voor jou ook interessant zou kunnen zijn (retargeting). In dit kader wordt gebruik gemaakt van cookies. De door RTB House geïntegreerde aanbevelingen worden bepaald op basis van de tot dan toe door jou bekeken inhoud. De inhoud wordt technisch gecontroleerd en automatisch geleverd door RTB House. De weergave geschiedt op pseudonieme basis.
De door het cookie aangemaakte gegevens over jouw gebruik van deze website, zoals het type / de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer URL (de eerder bezochte pagina) en het tijdstip van opvragen van de server worden naar de server van RTB House doorgegeven en daar opgeslagen.
Meer informatie over gegevensbescherming door RTB House kun je hier vinden: https://www.rtbhouse.com/privacy/ .
Je kunt het tracking ten behoeve van het tonen van op interesse gebaseerde aanbevelingen door RTB House te allen tijde via het veld “Opt-out” in de gegevensbeschermingsverklaring van RTB House intrekken. Hier kunt u de toestemming voor de overdracht van gegevens naar RTB House door het gebruik van de pixel op deze website intrekken of het verlenen van toestemming voor het gebruik van RTB House weigeren.


3.4.4.3.7 Toestemming voor Criteo-retargetingtechnologie

De retargetingtechnologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, is geïntegreerd in deze website. Door gebruik te maken van deze technologie is het mogelijk om u advertenties te tonen op sites van derden (publisher sites) voor producten die u op deze website hebt bekeken. Voor dit doel wordt door Witt en Criteo SA onder gezamenlijke verantwoordelijkheid informatie over uw gebruiksgedrag op deze website verzameld en doorgegeven aan Criteo SA door middel van tracking cookies en vergelijkbare technologieën die in uw browser worden geplaatst of door middel van advertentie-ID's in omgevingen die geen cookies ondersteunen. De verdere verwerking van de gegevens die worden doorgegeven aan Criteo SA valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Criteo SA in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Met behulp van de gebruikte technologieën kan Criteo trends analyseren en de interesses van individuele gebruikers met betrekking tot websites en apps vaststellen en bezoekers op de websites en in de apps van haar partners identificeren. Gebruikers die door Criteo worden geïdentificeerd, ontvangen een technische ID. Daarnaast geven we uw e-mailadres dat is opgeslagen in uw klantenaccount als hashwaarde door aan Criteo als we u herkennen wanneer u bent ingelogd en u toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht via de banneroplossing die op deze website/app wordt gebruikt. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Criteo uitsluitend gebruikt om websitebezoekers te herkennen. Criteo verzamelt op geen enkel moment persoonsgegevens die een directe identificatie mogelijk maken, zoals namen of adressen. Criteo analyseert alleen de bekeken producten of het zoekgedrag en de bezochte pagina's op de website van de partner waarvoor Criteo reclame levert. Om u gepersonaliseerde reclame te leveren en u een naadloze online ervaring te bieden, kan Criteo de ID's van de verschillende browsers die u gebruikt synchroniseren ("ID-synchronisatie"). Dankzij de ID-synchronisatietechnologie kan Criteo u altijd de meest relevante advertenties aanbieden - ongeacht uw browser of apparaat - zonder dat Criteo persoonsgegevens zoals namen of adressen hoeft te verzamelen en te verwerken. Criteo gebruikt hiervoor exacte koppelingsmethoden op basis van de technische gegevens die via de gebruikte Criteo-technologieën worden verzameld - zoals de ID's van onze reclamepartners of gehashte e-mailadressen die de partners aan Criteo doorgeven.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Criteo vind je hier https://www.criteo.com/de/privacy/einsehen. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. recht op annulering) met betrekking tot de gegevens die Criteo SA voor u verwerkt als de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming volgens de wet op de gegevensbescherming. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de retargetingtechnologie van Criteo hier intrekken of weigeren.


3.4.4.3.8 Toestemming voor Criteo-List Upload

Ons platform maakt gebruik van de advertentiediensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs. We hebben de mogelijkheid om je e-mailadres dat is opgeslagen in je klantenaccount als hashwaarde door te geven aan Criteo (de hashwaarde is een omzetting van je e-mailadres in een andere waarde en dus een pseudonimisering van je e-mailadres), op voorwaarde dat we je herkennen wanneer je bent ingelogd en je toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht via de banneroplossing die op deze website/app wordt gebruikt. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Criteo gebruikt om u te identificeren op de partnerwebsites / -apps van Criteo en om u daarop onze gepersonaliseerde advertenties te tonen. Hetzelfde geldt voor de overdracht / het gebruik van uw IP-adres en uw user agent. Het is ook mogelijk dat identificatie ertoe leidt dat u onze advertenties niet te zien krijgt.
Criteo SA is als enige verantwoordelijk voor de permanente opslag en verdere verwerking van de hashwaarden.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Criteo vindt u hier . Je kunt je toestemming voor de overdracht van de hashwaarden aan Criteo SA intrekken in het voorkeurscentrum of je toestemming voor de overdracht van de hashwaarden weigeren.


3.4.4.3.9 Microsoft Advertising

Unsere Website / App nutzt den Dienst Microsoft Advertising. Microsoft Advertising ist ein Online-Werbeprogramm von Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). (“Microsoft”). Dabei verwenden wir das sogenannte Universal Event Tracking (UET) innerhalb des Microsoft Advertising Dienstes mit dem auf dieser Webseite / App Daten zu Marketing- und Optimierungszwecke gesammelt und gespeichert werden. Dafür wird Ihr Surfverhalten auf unserer Website / App analysiert, z.B. welche Angebote Sie sich angesehen haben. Hierfür speichert Microsoft einen Cookie in Ihrem Browser. Über diesen Cookie werden Ihre Besuche erfasst. Der Cookie dient zur eindeutigen Identifikation Ihres Webbrowsers und nicht der Identifikation Ihrer Person. Microsoft verarbeitet die über Sie auf dieser Website / App erhobenen Daten als datenschutzrechtlich alleinig Verantwortliche weiter. In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, dass Ihre Daten von Microsoft in die USA übermittelt werden. Der Europäische Gerichtshof hat in Bezug auf die USA festgestellt, dass es sich bei diesen um ein Land mit einem nicht ausreichenden Datenschutzniveau handelt. In diesem Zusammenhang besteht insbesondere die Gefahr, dass Ihre Daten durch amerikanische Institutionen / Behörden zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken verarbeitet werden, ohne dass Ihrerseits ein ausreichender Rechtsbehelf hiergegen gegeben ist.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement
Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene jegens Microsoft doen gelden (bijv. recht op wissen). De rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) GDPR (toestemming). U kunt het gebruik van cookies door Microsoft deactiveren en daarmee de toestemming die u ons hebt gegeven voor het gebruik van de Microsoft Advertising-service intrekken of toestemming voor het gebruik van Microsoft retargeting weigeren door de volgende link te volgen: https://choice.microsoft.com/deDE/opt-out
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken in ons voorkeurenbeheer.


3.4.4.3.10 GK AIR personalisatie

Uw winkelgeschiedenis wordt gebruikt voor gepersonaliseerde productaanbevelingen. Dit omvat met name artikelen en productcategorieën die je al hebt bekeken, gezocht of gekocht.
We gebruiken cookies en het e-mailadres in gepseudonimiseerde vorm om je winkelgeschiedenis vast te leggen. De gegevens worden in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen en verwerkt door GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. Het is niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken deze gegevens om u gepersonaliseerde productaanbevelingen te doen om uw winkelervaring te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6(1)(a) GDPR (toestemming).
De gegeven toestemming met betrekking tot het gebruik van GK Artificial Intelligence for Retail AG kan hier te allen tijde worden ingetrokken.


3.4.4.3.11 Eigen webtracking / retargeting / personalisatie / advertentiescoring

Doel van de gegevensverwerking: We gebruiken onze eigen webtrackingtechnologie om uw gebruikersgedrag op onze website te analyseren. We gebruiken de op deze manier verzamelde gegevens met name voor prestatiebewaking, testen, controle van gerichte productaanbevelingen op onze website en in de nieuwsbrief, advertenties op sites van derden en ondersteuning voor fraudepreventie en scoring van offline reclamemateriaal. De verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, zodat er geen persoonlijke identificatie plaatsvindt. Duur van de verwerking/opslagperiode van cookies: 12 maanden (De verzamelde gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden) Ontvanger van de gegevens: Josef Witt GmbH


3.4.4.4 Sociale plug-ins

Wij maken op onze website op grond van artikel 6 lid 1 punt f AVG gebruik van sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, YouTube en Google+ om onze onderneming via deze netwerken bekender te maken. Het beoogde reclamedoeleinde dient als gerechtvaardigd belang als bedoeld in de AVG te worden beschouwd.

Doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van gegevens door de betreffende aanbieder en uw rechten en instelmogelijkheden in dezen ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder, waarvoor wij u hierna links aanbieden.

Door zich van tevoren bij sociale netwerken af te melden en door geplaatste cookies te wissen, kunt u voorkomen dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan heine-shop.nl de over u verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Als u niet wil dat sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel koppelen, moet u zich voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij de betreffende sociale netwerken afmelden. U kunt het laden van plug-ins ook geheel verhinderen met add-ons voor uw browser, bijv. met de script-blocker 'NoScript', te vinden op: https://noscript.net/

3.4.4.4.1 Facebook, Google+ en YouTube

Op deze website worden sociale plug-ins van Facebook en Google (Google+ en YouTube) ingezet. Het gaat hierbij om diensten van de Amerikaanse ondernemingen Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)).

Als u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een verbinding met Facebook resp. Google tot stand en wordt de content van deze sites geladen. Uw bezoek aan deze website kan hierdoor door Facebook en Google worden gevolgd, ook als u de functie van de sociale plug-in niet actief gebruikt. Als u een account bij Facebook of Google hebt kunt u een dergelijke sociale plug-in gebruiken en op die manier informatie met uw vrienden delen. Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H heeft geen invloed op de inhoud van plug-ins en de overdracht van informatie.

Op hun websites stellen Facebook en Google gedetailleerde gegevens met betrekking tot de omvang, de aard, het doel en de verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook nadere informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Privacyverklaring van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.
Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


3.4.4.4.2 WhatsApp

Op deze website wordt bovendien een WhatsApp-knop (WhatsApp-Share-knop) gebruikt. Met deze knop kunt u inhoud van heine-shopl.nl via de WhatsApp-applicatie op uw mobiele telefoon delen. De knop is een hyperlink. Als de knop op deze website verschijnt, worden er nog geen persoonsgegevens aan de exploitant van WhatsApp of aan andere derden overgedragen. Zodra u de WhatsApp-knop gebruikt, ervaart de exploitant van WhatsApp welke inhoud er wordt gedeeld en dat de knop op deze website is gebruikt. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door de exploitant van WhatsApp vindt u in de privacyverklaring van de exploitant: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

3.4.4.4.2 WhatsApp

Plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest") zijn geïntegreerd op deze website / app. U herkent de Pinterest plugin aan de "Pin it knop" op onze site.

Als u op de Pinterest "Pin it" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Pinterest profiel. Hierdoor kan Pinterest uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Pinterest. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in ons voorkeursbeheer.

3.4.4.5 Intrekken van alle toestemmingen

Hier kunt u de door u verleende toestemming voor de eerder beschreven gegevensverwerking volledig intrekken.

3.4.4.6 Verdere verwerking van trackinggegevens voor gerechtvaardigde belangen
3.4.4.6.1 Gerechtvaardigde belangen van heine/belangenafweging

heine is gerechtigd om de na het verlenen van een toestemming verzamelde trackinggegevens verder te verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen. Deze verdere verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond in artikel 6 lid 1 punt f AVG (belangenafweging). Indien heine trackinggegevens verder verwerkt op basis van de rechtsgrond in artikel 6 lid 1 punt f AVG, gebeurt dit uitsluitend voor doeleinden waarbij heine een gerechtvaardigd belang heeft bij het nastreven ervan. Tot deze gerechtvaardigde belangen behoren onder andere de verwerking van trackinggegevens voor het tonen van gepersonaliseerde reclame op sites van derden en het doen van productvoorstellen op heine-shop.nl / in de heine-app.  heine verwerkt in het kader van de verdere verwerking van trackinggegevens geen gegevens die in artikel 9 AVG als bijzonder gevoelig worden beschouwd (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens). heine gebruikt de trackinggegevens ook niet voor het opstellen van analyseresultaten die aan de door artikel 9 AVG bijzonder beschermde categorieën zouden kunnen worden toegewezen. Verder neemt heine op basis van de trackinggegevens geen geautomatiseerde beslissingen die voor u als gebruiker van de website heine-shop.nl / de heine-app rechtsgevolgen hebben of u op een soortgelijke wijze aanzienlijk belemmeren (bijvoorbeeld geïndividualiseerde prijsaanpassingen op grond van uw gebruiksgedrag). Bovendien worden de trackinggegevens door heine, afhankelijk van hun omvang en van de risico's van de verwerking van de trackinggegevens voor uw te beschermen rechten, gepseudonimiseerd waardoor een toewijzing van de gegevens aan uw persoon wordt voorkomen.

3.4.4.6.2 Google Analytics als 'basisversie'

Voor de op de behoeften afgestemde vormgeving en continue optimalisatie van heine.shop.nl / de heine-app gebruikt heine Google Analytics op basis van toestemming. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ('Google'). Google Analytics gebruikt onder andere zogenaamde 'cookies' (tekstbestanden) en soortgelijke technologieën, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website / app mogelijk maken. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website / app te analyseren en om rapporten over de activiteiten op de website / app op te stellen. Het is mogelijk dat Google de via de website heine-shop.nl / de heine-app verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag ook voor eigen doeleinden of voor doeleinden van andere klanten van Google gebruikt. Nadat de gegevens door heine aan Google Ireland Limited zijn overgedragen, worden ze door Google als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming verwerkt. In dit verband kan Google Ireland Limited als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming gegevens over u in de VS opslaan. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land met onvoldoende gegevensbescherming is. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat er voor u voldoende rechtsmiddelen hiertegen zijn. De rechtsgrond voo deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier.

U kunt uw toestemming te allen tijde in ons voorkeursbeheer intrekken.

3.4.4.6.3 Userlike

Deze website / app maakt gebruik van Userlike, een live-chatprogramma van het bedrijf Userlike UG (met beperkte aansprakelijkheid).
Userlike maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een persoonlijk gesprek in de vorm van een real-time chat op de website / app met u mogelijk maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.
Het gebruik van Userlike vindt plaats in het belang van een eenvoudige en snelle communicatie met de klanten voor het beantwoorden van vragen over onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.
U kunt meer informatie vinden in de privacyverklaring van de website:
https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.5 Speciale aanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een regionale, voor u op dat moment interessante speciale aanbieding worden aanspreektitel, geboortejaar, land, postcode, (geanonimiseerde) hashwaarde van het e-mailadres en uw IP-adres door ons gepseudonimiseerd en versleuteld naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) verzonden (art. 6 lid 1 punt b, f AVG). Het IP-adres wordt daarna door Sovendus uitsluitend ten behoeve van de gegevensbeveiliging gebruikt en doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd. Als u op een speciale aanbieding klikt worden door ons ook uw naam, uw adresgegevens en uw e-mailadres versleuteld naar Sovendus verzonden ter voorbereiding van de gepersonaliseerde bestelling van het aangeboden product bij de productaanbieder (art. 6 lid 1 punt b, f AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online-privacyverklaring op https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

3.6 Mobiel

De app maakt o.a. gebruik van de analysetechnologie 'adjust' van adjust GmbH. adjust gebruikt voor de analyse uitsluitend geanonimiseerde IP- en Mac-adressen van gebruikers. Het is niet mogelijk om conclusies ten aanzien van de identiteit van een natuurlijke persoon te trekken. De door de technologie geregistreerde informatie wordt enkel gebruikt om de werking en het gebruik van de app te analyseren. De analyses die worden opgesteld, zijn geanonimiseerd. De analyses worden uitsluitend ten behoeve van eigen marktonderzoek en de optimalisatie en verbetering van de vormgeving van de app gebruikt. Door het gebruik van deze website / app verklaart u zich akkoord met de behandeling van de door deze website/app geanonimiseerd verzamelde gegevens op de eerder beschreven manier en voor de eerder genoemde analysedoeleinden. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde met toekomstige werking via een e-mail naar optout@adjust.com bezwaar worden gemaakt.

3.7 Klantaccount / gebruikersaccount

Om voor u maximaal comfort mogelijk te maken, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount/gebruikersaccount aan.

Het aanmaken van het klantaccount is in principe vrijwillig. Als u een klantaccount aanmaakt, worden uw hier verzamelde gegevens verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 punt b AVG. Na het instellen van een klantaccount hoeven geen gegevens meer te worden ingevoerd. Bovendien kunt u in uw klantaccount de over u opgeslagen gegevens te allen tijde inzien en wijzigen.

Alleen als u via onze website/app bestellingen wilt plaatsen, moet een klantaccount voor de uitvoering van de overeenkomst worden geopend. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dat geval (aanvullend) art. 6 lid 1 punt b AVG.

Naast de bij een bestelling verlangde gegevens moet u voor het instellen van een klantaccount een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Dit dient samen met uw e-mailadres voor het verkrijgen van toegang tot uw klantaccount. Uw persoonlijke toegangsgegevens moet u vertrouwelijk behandelen en in het bijzonder niet voor onbevoegde derden toegankelijk maken. Houd er rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch aangemeld blijft, tenzij u zich actief afmeldt. U kunt uw klantaccount te allen tijde wissen. Houd er rekening mee dat de in het klantaccount te bekijken gegevens daarmee niet onmiddellijk worden gewist als u eenmaal bij ons hebt besteld. Uw gegevens worden automatisch gewist na het verstrijken van de voor ons geldende bewaarplichten volgens het handels- en belastingrecht. Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt c AVG en art. 6 lid 1 punt f AVG.

3.8 Contactopname

U kunt langs meerdere wegen contact met ons opnemen. Via het contactformulier, per e-mail, telefonisch of per post. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij die persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt en alleen om met u in contact te treden en uw aanvraag te behandelen.

Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt a, art. 6 lid 1 punt b, art. 6 lid 1 punt c en art. 6 lid 1 punt f AVG.

3.9 Betalingen

Uw betaalgegevens verwerken wij ten behoeve van de afhandeling van betalingen, bijv. als u een product en/of een dienst via heine-shop.nl / in de heine-app aankoopt resp. afneemt. Afhankelijk van de betaalmethode geven wij uw betaalgegevens door aan derden (bijv. bij betaling via de creditcard aan uw creditcardaanbieder).

Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt a, art. 6 lid 1 punt b en art. 6 lid 1 punt f AVG.

3.10 Klantbeoordelingen en opmerkingen

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen op heine-shop.nl of in de heine-app achterlaten, worden hun IP-adressen op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 par. 1 (f) AVG gedurende zeven dagen opgeslagen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid, als iemand illegale inhoud (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.) in opmerkingen en bijdragen achterlaat.

Gebruikers kunnen zich met hun toestemming volgens art. 6 par. 1 (a) AVG abonneren op opmerkingen en lopende abonnementen op opmerkingen kunnen op elk moment worden opgezegd. Om de toestemming van de gebruikers aan te tonen, slaan wij het tijdstip van aanmelding samen met het IP-adres van de gebruikers op. Wij verwijderen deze informatie als gebruikers het abonnement opzeggen.


4. Uw rechten

4.1 Overzicht

Naast het recht om uw aan ons gegeven toestemmingen in te trekken, komen u wanneer aan de betreffende wettelijke voorwaarden wordt voldaan, de volgende rechten toe:

 • het __recht van inzage in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)__, in het bijzonder kunt u inzage in de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, de bron van uw gegevens voor zover ze niet direct bij u verzameld zijn, verlangen,

 • het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of het recht op vervollediging van onvolledige gegevens (art. 16 AVG)

 • het recht op wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke plichten resp. rechten met betrekking tot een verdere opslag door ons in acht moeten worden genomen,

 • het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (art. 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u het wissen van de gegevens afwijst, de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft maar u deze voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt of u conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt,

 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG, d.w.z. het recht om uitgekozen, bij ons over u opgeslagen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, of het recht om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen,

 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiertoe kunt u zich doorgaans wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de maatschappelijke zetel van ons bedrijf zich bevindt.

De eerder genoemde, u ten opzichte van ons toekomende rechten kunt u op https://www.heine-shop.nl/contact. oen gelden. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens kunt u op https://www.heine-shop.nl/contact. doen gelden.

4.2 Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van art. 21 lid 1 AVG kan tegen de gegevensverwerking om met de specifieke situatie van de betrokkene verband houdende redenen bezwaar worden gemaakt.

Het voornoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden waarvoor gegevens op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gerichte speciale recht van bezwaar zijn wij volgens de AVG alleen verplicht aan een dergelijk algemeen bezwaar tegemoet te komen, als u hiervoor prevalerende redenen noemt (bijv. een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

4.3 Recht om toestemming in te trekken

In zoverre wij gegevens verwerken op basis van een door u verleende toestemming, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming te herroepen. Intrekking van de toestemming heeft alleen tot gevolg dat de tot op het moment van de herroeping op basis van toestemming verwerkte gegevens ongeldig worden.

Onze nieuwsbrief
Meld u nu aan en ontvang een 10% korting!

Ik wil graag per e-mail op de hoogte worden gebracht van aanbiedingen, trends en acties die worden aangeboden op heine-shop.nl (uitgevoerd door Heinrich Heine B.V.) ...

Meer tonen
onsite footer anmeldung nl