Informatie aangaande gegevensbescherming van Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H.


Vanaf 25 mei 2018 gelden op het gebied van gegevensbescherming in heel Europa de uniforme bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de navolgende informatie aangaande gegevensbescherming informeren wij u over de door Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H, ("heine" en/of "wij" en/of "verantwoordelijke") tot stand gebrachte verwerking van persoonsgegevens op basis van de AVG.


Lees onze informatie aangaande gegevensbescherming alstublieft aandachtig door. Indien u vragen of opmerkingen met betrekking tot onze informatie aangaande gegevensbescherming hebt, neem dan contact op met service@heine-shop.nl

Inhoud

 1. Naam en contactgegevens van degenen die voor de verwerking verantwoordelijk zijn
 2. Contactgegevens van degenen die gegevensbescherming tot taak hebben
 3. Doelen van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door de verantwoordelijke of een derde nagestreefd worden, alsmede de soorten ontvangers
  1. Gebruik van onze website / applicatie
   1. Logbestanden
   2. Cookies, tracking, sociale plug-ins
   3. Geolokalisatie
  2. Rechtvaardiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
   1. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst
   2. Identiteit, solvabiliteit en overdracht aan informatiebureaus
    1. Identiteitscontrole
    2. Solvabiliteitscontroles
    3. Gebruik van gegevens ten behoeve van fraudepreventie
    4. Verwerker
    5. Overdracht van gegevens aan transporteurs
    6. Overdracht van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus
  3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
   1. Reclame per post
   2. Nieuwsbrief
   3. Aanbevelingen van producten via e-mail
   4. Prijsvragen
  4. Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (door middel van cookies) inclusief toestemmingen
   1. Cookies – algemene informatie en toestemmingsplicht
   2. Interventiemogelijkheden/browserinstellingen
   3. Toestemmingsbeheer OneTrust
   4. Toestemmingen voor het gebruik van afzonderlijke online diensten/het verzamelen van trackinggegevens
    1. Strikt noodzakelijke cookies
     1. Userlike
     2. WASP (eigen webtracking)
    2. Toestemmingen voor statistische en analytische cookies
     1. Google 'Conversies bijhouden'
     2. Google Analytics
    3. Toestemmingen voor cookies voor marketingdoeleinden
     1. Toestemming voor Criteo-retargetingtechnologie
     2. Toestemming voor Google Remarketing
     3. Toestemming voor Meta Retargeting (Website Custom Audience)
     4. AWIN AG
     5. Google Adwords
     6. ChannelPilot
     7. Advertentiemarketing
     8. RTB House
     9. Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)
    4. Sociale plug-ins
     1. Facebook, Google+ en YouTube
     2. WhatsApp
     3. WhatsApp
    5. Intrekken van alle toestemmingen
    6. Verdere verwerking van trackinggegevens voor gerechtvaardigde belangen
     1. Gerechtvaardigde belangen van heine/belangenafweging
     2. Google Analytics als 'basisversie'
     3. Userlike
  5. Speciale aanbiedingen van Sovendus GmbH
  6. Mobiel
  7. Klantaccount / gebruikersaccount
  8. Contactopname
  9. Betalingen
 4. Uw rechten
  1. Overzicht
  2. Recht van bezwaar
  3. Recht om toestemming in te trekken

1. Naam en contactgegevens van degenen die voor de verwerking verantwoordelijk zijn

Deze informatie aangaande gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door

Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H.
Charles Stulemeijerweg 2
5026 RT Tilburg


Telefon: 088 - 001 7800

E-mailadres: service@heine-shop.nl
voor de volgende websites: www.heine-shop.nl

2. Contactgegevens van degenen die gegevensbescherming tot taak hebben

Degene die gegevensbescherming tot taak heeft bij de verantwoordelijke, kunt u onder

Heinrich Heine B.V.
– Functionaris voor gegevensbescherming –
Charles Stulemeijerweg 2
5026 RT Tilburg


E-mailadres:
service@heine-shop.nl
bereiken.


3. Doelen van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door de verantwoordelijke of een derde nagestreefd worden, alsmede de soorten ontvangers

3.1 Gebruik van onze website / applicatie

3.1.1 Logbestanden

Bij elk gebruik van websites/applicaties wordt informatie door de gebruikte internetbrowser van uw gebruikte terminal naar de server van onze website/applicatie verzonden en tijdelijk in logbestanden opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevensreeksen bevatten de volgende gegevens, die tot aan de automatische uitwissing opgeslagen worden: datum en tijdstip van het gebruik, naam van de gebruikte website, IP-adres van het gebruikte apparaat, verwijzings-URL (de URL van de website waarvandaan u op onze website gekomen bent), de hoeveelheid verzonden data, laadtijd, alsmede product- en versie-informatie van de gebruikte browsers en ook de naam van uw internetprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 punt f) AVG. Ons legitiem belang vloeit voort uit de beoordeling van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem.

Aan de hand van deze informatie is het niet mogelijk uw identiteit vast te stellen en deze informatie wordt door ons ook niet verzameld.

3.1.2 Cookies, tracking, sociale plug-ins

Wij gebruiken voor onze website/applicatie zogenaamde cookies, trackingtools, targetingprocedures alsmede sociale plug-ins. Om welke procedure het daarbij precies gaat en hoe wij uw gegevens daarvoor gebruiken, wordt in het navolgende in detail toegelicht.

3.1.3 Geolokalisatie

Wanneer u in uw browser of in het besturingssysteem of een andere instelling van uw terminal toestemming gegeven hebt voor de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u op uw huidige locatie toegespitste individuele diensten (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijgelegen filiaal) aan te kunnen bieden. Wij verwerken uw locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. Wanneer u het gebruik van de toepassing beëindigt, worden de gegevens gewist.

3.2 Rechtvaardiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

Wanneer u zich op een van onze websites / applicaties registreert en met ons een overeenkomst afsluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u. Daartoe behoren in voorkomend geval:

- Voornaam, achternaam
- Factuur- en afleveradres
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 punt a) en b) AVG. Dat betekent dat u ons de gegevens ter beschikking stelt op basis van de tussen u en ons geldende contractverhouding (bijvoorbeeld het beheren van uw klantaccount, de afhandeling van een koopovereenkomst). Wij zijn verplicht tot het verwerken van uw e-mailadres wanneer u iets via onze websites/applicaties koopt, omdat wij wettelijk verplicht zijn om een elektronische bestelbevestiging te versturen (artikel 6 lid 1 punt c) AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie onder 3.3.), slaan wij de voor de contractafhandeling verzamelde gegevens op tot aan het einde van de wettelijke of eventueel contractuele waarborgings- en garantieperiode. Na afloop van deze termijn bewaren wij de volgens handels- en fiscaal recht verplichte informatie uit de contractuele relatie gedurende de wettelijk bepaalde duur. Gedurende deze periode worden de gegevens alleen in het geval van een belastingcontrole opnieuw verwerkt.

Voor de afhandeling van een koopovereenkomst via onze websites/applicaties zijn voorts de volgende gegevensverwerkingen nodig:

uw betaalgegevens worden doorgestuurd naar door ons aangewezen betaaldiensten, die de betaling(en) afhandelen. De opgave van uw afleveradres sturen wij door naar de door ons aangewezen transporteur. Om te garanderen dat de levering van de goederen in overeenstemming met uw wensen gebeurt, sturen wij uw e-mailadres naar de door ons aangewezen transporteur en/of partner, die de levering verzorgen. Die zullen eventueel vóór de levering contact met u opnemen, om de details van de levering met u af te stemmen. De bedoelde gegevens worden slechts voor de genoemde doelstellingen verstuurd en na de uitgevoerde levering weer gewist.

3.2.2 Identiteit, solvabiliteit en overdracht aan informatiebureaus

3.2.2.1 Identiteitscontrole

Voor zover dat vereist is, controleren wij uw identiteit middels raadpleging van informatie van dienstverleners. De rechtsgrond daarvoor is artikel 6 lid 1 punt b) alsmede punt f) AVG. De rechtvaardiging daarvan vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van pogingen tot oplichting te onzen laste. Het feit dat we deze aanvraag doen en het resultaat ervan worden bij de gegevens van uw klantaccount of gastaccount opgeslagen gedurende de duur van de contractuele relatie.

3.2.2.2 Solvabiliteitscontroles

Wanneer u bij een bestelling een zogenaamde onzekere betaalwijze (koop op rekening of op afbetaling) hebt geselecteerd, is het volgende van toepassing:
heine en andere postorderbedrijven van de Otto Group bieden hun klanten in principe de mogelijkheid om goederen aan te schaffen met gebruikmaking van onzekere betaalwijzen (bijv. kopen op rekening, kopen met financiering). De volgende postorderbedrijven behoren tot de Otto Group:

bonprix Nederland, Heinrich heine B.V., Josef Witt GmbH, Otto B.V. en Sieh an! mbH.

Ondernemingen die u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onzekere betaalwijzen, hebben er een rechtmatig belang bij zich zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele wanbetalingen. Dit gebeurt onder andere door de kredietwaardigheid van een klant te controleren voordat de mogelijkheid van onzekere betaalwijzen wordt aangeboden. In het kader van deze controle zijn wij er bovendien toe gerechtigd bij OTTO Payments GmbH (OTTO Payments) na te vragen of eventuele negatieve kredietwaardigheidsgegevens van de desbetreffende klant reeds bekend zijn bij de andere genoemde postorderbedrijven van de Otto Group. Daarnaast zijn wij ertoe gerechtigd negatieve kredietwaardigheidsgegevens over de desbetreffende klant door te geven aan OTTO Payments, die deze wederom kan delen met de andere genoemde postorderbedrijven van de Otto Group, voordat deze andere postorderbedrijven de klant de mogelijkheid van een onzekere betaalwijze aanbieden.

Bij kredietwaardigheidsgegevens gaat het om informatie over openstaande vorderingen en om informatie waaruit onmiddellijk het gevaar van wanbetalingen duidelijk wordt (bijvoorbeeld insolventie, schuldhulpverlening, uitstel van betaling op grond van insolvabiliteit). Voordat wij negatieve informatie over openstaande vorderingen aanOTTO Payments doorgeven, worden de betreffende klanten door middel van een aanmaning gewezen op de mogelijkheid van het doorgeven van deze gegevens. Wij zijn er daarnaast toe gerechtigd om informatie over uiterst atypische bestellingen (bijv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantaccounts) bij OTTO Payments te melden en in verband daarmee navraag te doen. Hierdoor kunnen wanbetalingen worden vermeden en onze klanten worden beschermd tegen misbruik van hun account of identiteitsfraude.

Wij zijn er in de gevallen waarin een klant middels een onzekere betaalwijze wil bestellen bovendien toe gerechtigd om in het kader van de bestelling verkregen gegevens te gebruiken voor het berekenen van een wanbetalingspercentage (interne scoring). De berekening van het wanbetalingspercentage door middel van interne scoring is gebaseerd op een erkende statistische rekenmethode. De in het kader van de interne scoring gebruikte gegevens komen met name voort uit een combinatie van de volgende gegevenscategorieën (niet definitief): adresgegevens, leeftijd, gewenste betalingsvoorwaarden, bestelwijze en assortimentsgroepen. Ten behoeve van de interne scoring worden alleen die gegevens gebruikt die de klant zelf aan ons heeft doorgegeven.

Aan de hand van de genoemde gegevenscategorieën kunnen op basis van de toegepaste wiskundig-statistische methode conclusies ten aanzien van de waarschijnlijkheid van wanbetaling worden getrokken. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde woonplaats van de besteller in combinatie met een bepaalde productcategorie tot een verhoogde waarschijnlijkheid van wanbetaling en dus tot een beperking van betaalmethoden leiden. Een beperking van betaalmethoden enkel op basis van de woonplaats van de besteller is niet mogelijk. Bovendien is het bijvoorbeeld statistisch aangetoond dat het risico van wanbetaling bij het gebruik van een betaalde e-mailprovider kleiner is dan bij het gebruik van een gratis e-mailprovider.

Wij kunnen in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling door middel van een geautomatiseerd proces vaststellen of u de gewenste onzekere betaalwijze (kopen op afbetaling/rekening) kan worden aangeboden. Zo kan bijvoorbeeld na doorgifte van een negatieve kredietwaardigheidsbeoordeling door een kredietbureau of bij berekening van een niet-toereikende score bij de interne scoring automatisch een afwijzing van de gewenste betaalwijze worden gegenereerd. U kunt zich bij ons beroepen op uw recht om de automatische beslissing handmatig door ons te laten controleren. Bovendien hebt u het recht uw eigen verklaring te geven en het recht om de beslissing aan te vechten.

De verwerking van uw gegevens in het kader van de solvabiliteitscontrole gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG en art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wij hebben in beginsel een legitiem belang bij een kredietwaardigheidsbeoordeling wanneer u een onzekere betaalwijze (kopen op afbetaling/rekening) kiest.

Wilt u weten waarom u niet alle betaalwijzen kunt gebruiken? Wij vertellen het u graag. U kunt een informatieformulier aanvragen via https://www.heine-shop.nl/contact.

3.2.2.3 Gebruik van gegevens ten behoeve van fraudepreventie

De door u in het kader van een bestelling verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een atypische bestelling (bijv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantaccounts). In beginsel bestaat er voor ons een legitiem belang bij de uitvoering van dergelijke controles. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

3.2.2.4 Verwerker

Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H. zet in het kader van de verwerking van uw gegevens verwerkers in. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend voor de verantwoordelijke uit.

Als u bijvoorbeeld een artikel bij Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H koopt, verstrekt u onder andere uw e-mailadres aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H ten behoeve van het verzenden van een bestelbevestiging door Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H. Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H is zodoende de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Uw e-mailadres wordt vervolgens aan een dienstverlener doorgegeven ten behoeve van het verzenden van een bestelbevestiging. Deze dienstverlener stuurt vervolgens de bestelbevestiging voor het gekochte artikel naar u. Daartoe verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres in opdracht van Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H.

3.2.2.5 Overdracht van gegevens aan transporteurs

Teneinde de bestelde goederen te leveren, werken wij samen met logistieke dienstverleners / transporteurs en/of partners. Aan hen kunnen de volgende gegevens ten behoeve van de levering van de bestelde goederen of ten behoeve van de aankondiging daarvan worden verstuurd: voornaam, achternaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer.

De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b) AVG.

3.2.2.6 Overdracht van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus

Mocht u openstaande facturen/termijnen ondanks herhaalde aanmaningen niet voldoen, dan kunnen wij de voor het uitvoeren van een incasso noodzakelijke gegevens doorgeven aan een incassobureau. Als alternatief daarvoor kunnen wij de openstaande vorderingen aan een incassobureau vervreemden. Dit wordt dan de schuldeiser die de vorderingen onder eigen naam zal uitoefenen. Wij werken samen met het volgende incassobureau: Alektum Group. De rechtsgrond voor het doorsturen van de gegevens in het kader van de incasso is art. 6 lid 1 punt b) AVG; het doorsturen van de gegevens in het kader van de vervreemding van de vordering vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1 Reclame per post

Wij hebben er een legitiem belang bij om uw gegevens voor marketingdoeleinden te benutten. Wij verzamelen de volgende gegevens voor eigen marketingdoeleinden alsmede voor marketingdoeleinden van derden: voornaam, achternaam, huisadres, geboortejaar.

De genoemde gegevens kunnen hiertoe ook worden doorgegeven aan derden (adverteerders). Wij hebben bovendien het recht om de genoemde en andere gegevens over u, met inachtneming van de wettelijke bepalingen in verband met de verzamelde persoonsgegevens, op te slaan voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden. Het doel is om u alleen op uw werkelijke of vermeende behoeften gerichte reclame te doen toekomen en u dienovereenkomstig niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

Er vindt geen overdracht plaats van de opgeslagen gegevens aan derden. Bovendien pseudonimiseert/anonimiseert de verantwoordelijke de over u verzamelde persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders). De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u online gepersonaliseerde advertenties te laten zien, waarbij de weergave van de reclame via een dienstverlener/bureau kan verlopen. De rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken

U kunt te allen tijde kosteloos met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de voornoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen via de post aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg of op https://www.heine-shop.nl/contact.

Zodra u bezwaar indient worden uw gegevens van verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden uitgesloten. Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen ook nog na de indiening van uw bezwaar het tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dat wordt technisch door de aanlooptijd in het kader van de selectie bepaald en betekent niet, dat wij uw bezwaar niet verwerkt hebben.

3.3.2 Nieuwsbrief

Op onze websites/applicaties bieden wij u de mogelijkheid om zich voor onze nieuwsbrief aan te melden. Om er zeker van te zijn, dat bij het invoeren van het e-mailadres geen fouten opgetreden zijn, zetten wij de zogenaamde double-opt-in-procedure (DOI-procedure) in: nadat u uw e-mailadres in het aanmeldveld ingegeven hebt, zenden wij u een bevestigingslink naar het opgegeven adres. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres op onze verzendlijst ter verzending van onze nieuwsbrief opgenomen. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG.

Verwijzing naar het herroepingsrecht

U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken door een mededeling via de post aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg of op https://www.heine-shop.nl/contact, of via https://https://www.heine-shop.nl/newsletter/unsubscribe, of via de afmeldmogelijk heid onderaan elke nieuwsbrief.

3.3.3 Aanbevelingen van producten via e-mail

Als bestaande klant van onze online-winkel krijgt u regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Deze productaanbevelingen krijgt u van ons, onafhankelijk van een abonnement op onze nieuwsbrief. Hierbij gebruiken wij het door u in het kader van de aankoop aangegeven e-mailadres voor de aanbieding van eigen goederen en/of diensten, die vergelijkbaar zijn met wat u bij ons vanwege een reeds gedane bestelling aangeschaft hebt. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken

U kunt onze productaanbevelingen te allen tijde met effect voor de toekomst middels een mededeling via de post aan Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg, of op https://www.heine-shop.nl/contact of onderaan elke productaanbevelingsmail weigeren, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten tegen het basistarief ontstaan.

3.3.4 Prijsvragen

Wanneer u zich bij prijsvragen registreert, gebruiken wij uw bij de betreffende registratie aangegeven gegevens voor het realiseren van de deelname-overeenkomst, in het bijzonder voor de berichtgeving over de prijzen en eventueel voor de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden bij de betreffende prijsvraag. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking bevindt zich in artikel 6 lid 1 punt a) AVG, artikel 6 lid 1 punt b) AVG alsmede artikel 6 lid 1 punt f) AVG.

3.4 Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (door middel van cookies) inclusief toestemmingen

Samenvatting
heine verzamelt als beheerder van de website heine-shop.nl / de heine-app gegevens over het gedrag van gebruikers op de genoemde website (trackinggegevens). Hieronder valt onder andere welke afzonderlijke subpagina's (artikeldetailpagina's) zijn opgeroepen. Hiertoe kunnen door heine en/of door partners van heine onder andere cookies in de door de desbetreffende gebruiker gebruikte browser worden geplaatst. Het verzamelen van trackinggegevens is in principe alleen toegestaan als u hiervoor vooraf toestemming hebt verleend. U kunt een dergelijke toestemming verlenen door in de 'cookiebanner' op heine-shop.nl op de knop 'OK' te klikken. Het verlenen van toestemming is echter niet nodig voor de verwerking van dergelijke trackinggegevens, die noodzakelijk is voor het aanbod van de website heine-shop.nl. Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen van cookies ten behoeve van de weergave van het winkelmandje. heine kan de informatie over uw gebruiksgedrag onder andere gebruiken om op heine-shopl.nl voor u interessante aanbiedingen aan u te laten zien of om u door middel van gepersonaliseerde inhoud (bijvoorbeeld retargeting) advertenties op andere websites te tonen. Indien persoonsgegevens over uw gebruiksgedrag op heine-shop.nl ook door andere aanbieders kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het 'verrijken van eigen informatie', vindt een dergelijk gebruik ook in deze gevallen pas plaats als u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend.
In dergelijke gevallen vindt de verdere verwerking van de op heine-shop.nl verzamelde gegevens regelmatig plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de leveranciers. De leveranciers kunnen de gegevens in het kader van deze verdere verwerking naar de VS verzenden. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land is met onvoldoende gegevensbescherming. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat er op hun beurt voldoende rechtsmiddelen tegen zijn. Trackinggegevens die heine zelf verzamelt en opslaat, worden door heine uitsluitend gepseudonimiseerd verwerkt. Hierdoor wordt een toewijzing van de gegevens aan uw persoon voorkomen. Indien u afzonderlijke in uw browser geplaatste cookies wilt verwijderen of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit via een 'voorkeurenmanager' doen/ervaren. Een voorkeurenmanager kan bijvoorbeeld op www.youronlinechoices.com worden opgeroepen. Bovendien kunt u uw browser zodanig instellen dat deze het plaatsen van cookies verhindert of alleen het plaatsen van bepaalde soorten cookies toestaat. In paragraaf 3.4.2 van deze privacyverklaring vindt u informatie over de mogelijkheid tot het wijzigen van de instellingen van gangbare browsers (o.a. Google Chrome, Firefox).

3.4.1 Cookies – algemene informatie en toestemmingsplicht

Op deze website / in dezer app worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen. In een cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in samenhang met het specifiek gebruikte eindapparaat ontstaat. Dat betekent echter niet dat wij daardoor direct kennis over uw identiteit verkrijgen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Door deze cookies kunnen wij u bijvoorbeeld het paginaoverkoepelende winkelmandje tonen. Hierin kunt u zien hoeveel artikelen zich op dat moment in uw winkelmandje bevinden en hoe hoog uw actuele aankoopbedrag is. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of sessieoverkoepelende cookies). Met name deze cookies zijn onder andere bedoeld om ons aanbod aantrekkelijker voor u te maken. Deze bestanden maken het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de website heine-shopl.nl / in de heine-app te zien krijgt.

Volgens de wettelijke voorschriften is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets enz.), bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies, en het opvragen van informatie uit eindapparaten (tracking) in principe alleen toegestaan als u hiervoor vooraf toestemming hebt verleend. Het verlenen van toestemming hoeft echter niet te gebeuren als dit opslaan/opvragen noodzakelijk is voor het aanbod van de website / app (o.a. technisch noodzakelijke cookies). Er is bijvoorbeeld sprake van noodzaak bij het waarborgen van de volgende functies/bereiken van de volgende doelen:

weergave van het winkelmandje,
weergave van het verlanglijstje,
mogelijk maken en behouden van de login,
waarborgen van de systeemveiligheid.
U hebt geen recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor het beheer van de website / app. Daarom is de optie 'technisch noodzakelijke cookies' in de toestemmingsvoorkeuren in de consent tool altijd geactiveerd en kan deze ook niet worden gedeactiveerd.
U kunt de website heine-shop.nl en de heine-app gebruiken zonder dat er gegevens uit uw eindapparaat worden opgevraagd of hierop worden opgeslagen voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het aanbod op de website heine-shop.nl / de heine-app. Daarom is bij het gebruik van de website heine-shop.nl, voor zover er geen verdergaande toestemming door u wordt verleend, enkel de 'basistracking' geactiveerd.

3.4.2 Interventiemogelijkheden/browserinstellingen

Uiteraard kunt u uw browser zodanig instellen dat deze bepaalde cookies niet op uw eindapparaat opslaat. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit hoe u uw browser ervan weerhoudt om nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser laat melden dat u een nieuwe cookie hebt ontvangen en ook hoe u alle reeds ontvangen cookies kunt verwijderen en alle nieuwe cookies kunt blokkeren.

Ga hiervoor als volgt te werk:
In Internet Explorer:
1. Kies in het menu 'Extra' de optie 'Internetopties'.
2. Klik op het tabblad 'Privacy'.
3. Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone configureren. Hier stelt u in of en welke cookies moeten worden geaccepteerd of geweigerd.
4. Klik op 'OK' om uw instelling te bevestigen.

In Firefox:
1. Kies in het menu 'Extra' het item 'Opties'.
2. Klik op 'Privacy & Beveiliging'.
3. Kies in het drop-downmenu de optie 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'.
4. Nu kunt u instellen of cookies moeten worden geaccepteerd, hoe lang u deze cookies wilt behouden en uitzonderingen toevoegen van websites die u altijd of nooit toestemming wilt geven voor het gebruik van cookies.
5. Klik op 'OK' om uw instelling te bevestigen.

In Google Chrome:
1. Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
2. Selecteer nu 'Instellingen'.
3. Klik op 'Geavanceerd'.
4. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op 'Instellingen voor content'.
5. Onder 'Cookies' kunt u de volgende instellingen voor cookies configureren:
• Cookies verwijderen
• Cookies standaard blokkeren
• Cookies en websitegegevens standaard verwijderen na het sluiten van de browser
• Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domeinen toestaan

Indien u afzonderlijke in uw browser geplaatste cookies wilt verwijderen of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit ook via een 'voorkeurenmanager' doen/ervaren. Een voorkeurenmanager kan bijvoorbeeld op www.youronlinechoices.com worden opgeroepen.

3.4.3 Toestemmingsbeheer OneTrust

Voor het beheren van uw instellingen en het documenteren van toestemmingen van gebruikers van onze diensten gebruiken wij een consent tool ('OneTrust') van de aanbieder OneTrust, LLC (hoofdkantoor Groot-Brittannië: Cannon Green, 27 Bush Lane, London EC4R 0AA, Groot-Brittannië en hoofdkantoor VS: 1350 Spring Street NW, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, VS). OneTrust wordt o.a. gebruikt voor het opslaan van de cookie-instellingen voor de hele website. OneTrust slaat informatie op over de categorieën cookies die door de website worden gebruikt en over het feit of de gebruikers hun toestemming voor het gebruik van de afzonderlijke categorieën hebben verleend of ingetrokken. Hierdoor kunnen wij voorkomen dat cookies van elke categorie in de browser van de gebruiker worden geplaatst, als er geen toestemming voor afzonderlijke categorieën wordt verleend. OneTrust maakt voor het opslaan van informatie gebruik van cookies met een normale levensduur van één jaar, zodat de instellingen van terugkerende bezoekers worden opgeslagen.

3.4.4 Toestemmingen voor het gebruik van afzonderlijke online diensten/het verzamelen van trackinggegevens

Zoals in paragraaf 3.4.1 van deze privacyverklaring al is beschreven, verzamelt en verwerkt heine trackinggegevens, deels op basis van toestemming. U verleent deze toestemming door op de website heine-shop.nl / in de heine-app op de in een banner, die een link naar deze toestemmingstekst bevat, weergegeven knop 'OK' te klikken. Met een klik op de knop 'OK' geeft u toestemming voor het feit dat heine gegevens op uw eindapparaat opslaat (bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies) of gegevens uit uw eindapparaat opvraagt. Verder geeft u met een klik op de knop 'OK' toestemming voor het gebruik van bepaalde advertentiefuncties, waarvan het gebruik op zich toestemming behoeft. U kunt ook op 'Instellingen' in de banner klikken en daar uw toestemmingsvoorkeuren beheren. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen 'functionele cookies', 'statistische en analytische cookies' en 'cookies voor marketingdoeleinden'. De gegevensverwerking die in samenhang met deze advertentiefuncties plaatsvindt, wordt hierna (paragraaf 3.4.4.1 t/m paragraaf 3.4.4.7 van deze privacyverklaring) beschreven.

Alle gegevensverwerking die na de door u met een klik op de knop 'OK' verleende toestemming wordt geregistreerd, heeft hetzelfde doel, namelijk 'reclame'.

Intrekking van alle toestemmingen
U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor de hierboven beschreven gegevensverwerking hier volledig intrekken.

Alles ongedaan maken
3.4.4.1 Strikt noodzakelijke cookies
3.4.4.1.1. Userlike

Deze website / deze app maakt gebruik van Userlike, een live chat software van het bedrijf Userlike UG. Userlike maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een persoonlijk gesprek in de vorm van een real-time chat op de website / app met u mogelijk maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.
Userlike wordt gebruikt in het belang van eenvoudige en snelle klantencommunicatie om vragen over onze online aanbiedingen te beantwoorden. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van de website:
https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.4.4.1.2. WASP (eigen webtracking)

Wij maken gebruik van een eigen webtracking-technologie op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG (gerechtvaardigd belang). De door het gebruik van deze technologie verzamelde gegevens over uw gebruikersgedrag op onze website worden door ons voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze doeleinden, waarmee wij gerechtvaardigde belangen nastreven, omvatten: het meten van het oproep- en klikgedrag op onze website, het waarborgen van de functionaliteit van afzonderlijke functies op onze website, het meten van de oproepcijfers van subpagina's van onze website. De door ons via de eigen webtracking-technologie verzamelde gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd oftewel met gebruikmaking van een pseudoniem verwerkt. Hierdoor is een directe toewijzing van de gegevens aan uw persoon niet mogelijk zonder het gebruik van apart opgeslagen informatie. De WASP webtracking is gebaseerd op de software Snowplow.

3.4.4.2 Toestemmingen voor statistische en analytische cookies
3.4.4.2.1 Google 'Conversies bijhouden'

Verder maken wij in het kader van de dienst Google AdWords gebruik van het zogenaamde conversies bijhouden. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer/eindapparaat geplaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en zijn derhalve niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. De informatie die via de conversiecookie wordt verkregen, is bedoeld voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor 'Conversies bijhouden' hebben gekozen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f AVG.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u interessegerelateerde advertenties op Google en interessegerelateerde Google-advertenties op internet (in het Google Display Netwerk) in uw browser deactiveren door op http://www.google.nl/settings/ads de knop 'Uit' te activeren of de deactivering op http://www.aboutads.info/choices/ uit te voeren. Meer informatie over uw instelmogelijkheden hieromtrent en over de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/?fg=1.


3.4.4.2.2 Google Analytics

Voor de op de behoeften afgestemde vormgeving en continue optimalisatie heine-shop.nl / de heine app en ter ondersteuning van onze marketingactiviteiten (bijvoorbeeld door het opstellen van targeting audiences) vindt de gegevensverwerking door Google Analytics op basis van de door u verleende toestemming plaats. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ('Google'). Google Analytics gebruikt onder andere zogenaamde 'cookies' (tekstbestanden) en soortgelijke technologieën, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen. Nadat de gegevens door ons aan Google Ireland Limited zijn overgedragen, worden ze door Google als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming verwerkt. In dit verband kan Google Ireland Limited als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming gegevens over u in de VS opslaan. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land met onvoldoende gegevensbescherming is. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat er voor u voldoende rechtsmiddelen hiertegen zijn. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG (toestemming).

De voor het gebruik van Google Analytics verleende toestemming kan hier op elk moment worden ingetrokken door de categorie 'Statistische cookies en diensten' te deselecteren.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier.

U kunt uw toestemming te allen tijde in ons voorkeursbeheer intrekken.

3.4.4.3 Toestemmingen voor cookies voor marketingdoeleinden
3.4.4.3.1. Toestemming voor Criteo-retargetingtechnologie

Op deze website is de retargetingtechnologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, geïntegreerd. Door het gebruik van deze technologie is het mogelijk om u op websites van derden (publisher websites) reclame te tonen van producten die u op deze website hebt bekeken. Hiervoor wordt door WITT en Criteo SA in gezamenlijke verantwoordelijkheid informatie over uw gebruiksgedrag op deze website verzameld door het gebruik van trackingcookies en soortgelijke technologieën die in uw browser worden geplaatst of door het gebruik van reclame-ID's in omgevingen die geen cookies ondersteunen. Deze informatie wordt aan Criteo SA doorgegeven. De verdere verwerking van de aan Criteo SA doorgegeven gegevens wordt uitgevoerd door Criteo SA als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Criteo kan met behulp van de gebruikte technologieën trends analyseren en de interesses van individuele gebruikers met betrekking tot websites en apps identificeren en markeert de bezoekers op de websites en in de apps van zijn partners. Door Criteo gemarkeerde gebruikers krijgen een technische ID. Daarnaast sturen wij uw in uw klantaccount opgeslagen e-mailadres als hashwaarde naar Criteo, voor zover wij u herkennen als u bent ingelogd en u via de op deze website/in deze app gebruikte banneroplossing toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Criteo uitsluitend gebruikt voor het herkennen van de websitebezoekers. Criteo verzamelt op geen enkel moment persoonlijke gegevens die een directe identificatie mogelijk maken, zoals namen of adressen. Criteo analyseert uitsluitend de bekeken producten of het zoekgedrag en de bezochte pagina's op de website van de partner voor wie Criteo reclame levert. Om gepersonaliseerde reclame aan u te leveren en u een perfecte online ervaring te bieden, synchroniseert Criteo mogelijk de ID's van de verschillende door u gebruikte browsers ('ID-synchronisatie'). Dankzij zijn ID-synchronisatietechnologie is Criteo in staat om u altijd de meest relevante advertenties te bieden, ongeacht uw browser of eindapparaat, zonder dat Criteo hiervoor persoonlijke gegevens zoals namen of adressen hoeft te verzamelen en te verwerken. Hiertoe maakt Criteo gebruik van exacte koppelingsmethoden op basis van de technische gegevens die met behulp van de toegepaste Criteo-technologieën zijn verzameld, bijvoorbeeld de ID's van onze reclamepartners of gehashte e-mailadressen die de partners aan Criteo doorgeven. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG (toestemming).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Criteo kunt u hier https://www.criteo.com/privacy/ bekijken. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld het recht op wissing) uitoefenen ten aanzien van de gegevens die Criteo SA als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming over u verwerkt. U kunt uw verleende toestemming voor het gebruik van de Criteo-retargetingtechnologie hier intrekken of het verlenen van de toestemming hiervoor weigeren.


3.4.4.3.2. Toestemming voor Google Remarketing

Deze website / app maakt gebruik van de dienst Google Remarketing. Google Remarketing is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Hierbij maken wij gebruik van de Remarketing-functie binnen de dienst Google AdWords. Met de Remarketing-functie kunnen wij op andere websites / apps in het Google-advertentienetwerk op uw interesses gebaseerde advertenties aan u tonen. Daarvoor wordt uw surfgedrag op onze website / app geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen u hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij ook na uw bezoek aan onze website / app in de online zoekmachine Google zelf zogenaamde 'Google-advertenties' en op andere websites / apps gepersonaliseerde reclame aan u tonen. Hiervoor slaat Google een cookie in uw browser op wanneer u Google-diensten of websites in het Google-advertentienetwerk bezoekt. Via deze cookie worden uw bezoeken geregistreerd. De cookie is bedoeld voor de eenduidige identificatie van uw webbrowser en niet voor de identificatie van uw persoon. Het is mogelijk dat Google de via de website heine-shop.nl / de heine-app verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag ook voor eigen doeleinden of voor doeleinden van andere klanten van Google gebruikt (bijvoorbeeld voor het tonen van gepersonaliseerde reclame van derden). Een dergelijke verdere verwerking van de gegevens wordt evenals de verwerking van de gegevens na de overdracht ervan door HEINE aan Google uitgevoerd door Google als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. In dit verband kan Google, als wettelijk verantwoordelijke voor gegevensbescherming, gegevens over u opslaan in de VS. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land is met onvoldoende gegevensbescherming. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat er op hun beurt voldoende rechtsmiddelen tegen zijn. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).

Meer informatie over Google Remarketing alsmede de privacyverklaring van Google kunt u vinden op: www.google.com/privacy/ads/. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld het recht op wissing) uitoefenen ten aanzien van de gegevens die Google als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming verwerkt. Verder kunt u hier uw verleende toestemming voor het gebruik van Google Remarketing intrekken of het verlenen van toestemming voor het gebruik van Google Remarketing weigeren.

3.4.4.3.3. Toestemming voor Meta Retargeting (Website Custom Audience)

We maken gebruik van de advertentiediensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ierland ('Meta'). Door het gebruik van cookies en apparaat-ID’s of soortgelijke technologieën wordt in dit kader informatie over het gebruik van deze website/de HEINE-app (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen) door Heine GmbH en Meta Platforms Ireland Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en doorgegeven aan Meta Platforms Ireland Limited.

Op deze website is een pixel van Meta Platforms Ireland Limited (Website Custom Audience-pixel) geïntegreerd. Via deze pixel kan Meta trackinggegevens verzenden. Bij het gebruik van de app bepaalt de HEINE-app de apparaat-ID van uw apparaat en op basis hiervan stuurt de app de trackinggegevens naar Meta. Daarnaast sturen wij uw in uw klantaccount opgeslagen e-mailadres als hashwaarde naar Meta, voor zover wij u herkennen als u bent ingelogd en u via de op deze website/in de HEINE-app gebruikte banneroplossing toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door META uitsluitend gebruikt voor het herkennen van de websitebezoekers in het kader van het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Hetzelfde geldt voor de overdracht/het gebruik van uw IP-adres en uw user agent.

Deze informatie kan aan u worden toegewezen met behulp van andere informatie die Meta bijvoorbeeld op grond van uw eigendom van een account op het sociale netwerk 'Facebook' en op het netwerk 'Instagram’ over u heeft opgeslagen. Aan de hand van de op de website/in de HEINE-app verzamelde informatie kan er in uw Facebook- of Instagram-account interessegerelateerde reclame over onze aanbiedingen aan u worden getoond (o.a. retargeting). De verzamelde informatie kan bovendien door Meta worden samengevoegd en de samengevoegde informatie kan door Meta voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden worden gebruikt. Zo kan Meta bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en deze informatie ook gebruiken om reclame voor aanbiedingen van derden te maken. Meta kan de verzamelde informatie bovendien koppelen aan andere informatie die Meta via andere websites en/of in het kader van het gebruik van het sociale netwerk 'Facebook' en het netwerk 'Instagram' over u heeft verzameld, zodat er bij Meta Platforms Ireland Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden door Meta worden gebruikt. Meta Platforms Ireland Limited is als enige verantwoordelijk voor de permanente opslag en de beschreven verdere verwerking van de aan Meta doorgegeven gegevens. In dit verband kan Meta Platforms Ireland Limited als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming gegevens over u naar de VS overdragen. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land met onvoldoende gegevensbescherming is. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat er voor u voldoende rechtsmiddelen hiertegen zijn. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Meta Platforms Ireland Limited vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.php Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld het recht op wissing) tegenover Meta Platforms Ireland Limited uitoefenen. Hier kunt u de toestemming voor de overdracht van gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited door het gebruik van de pixel op deze website/de HEINE-app intrekken of het verlenen van toestemming voor het gebruik van Facebook Retargeting weigeren.

U kunt uw toestemming te allen tijde in ons voorkeursbeheer intrekken.

3.4.4.3.4. AWIN AG

Voor de correcte registratie van sales en/of leads plaatst AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Duitsland een cookie op het eindapparaat van een bezoeker. Deze cookie wordt door het domein partners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com geplaatst. De door AWIN gebruikte cookies worden in de standaardinstelling van de webbrowser geaccepteerd. Wanneer u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, schakelt u de acceptatie van cookies van de desbetreffende domeinen uit in uw webbrowser. Cookies van AWIN slaan alleen de ID van de bemiddelende partner en het volgnummer van het door de bezoeker aangeklikte reclamemiddel (banner, tekstlink o.i.d.), die nodig zijn voor de afhandeling van betalingen, op. De partner-ID wordt bij het sluiten van een transactie gebruikt om de aan de bemiddelende partner te betalen provisie ook aan deze te kunnen toewijzen. Details over de gegevensbescherming vindt u op: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung#section_advertiser-und-publisher3.4.4.3.5. Google Adwords

Onze website / app maakt gebruik van de dienst Google AdWords. Google AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google').
Hierbij maken wij enerzijds gebruik van de Remarketing-functie in de dienst Google AdWords. Met de Remarketing-functie kunnen wij aan gebruikers van onze website / app op andere websites / apps in het Google Display Netwerk (op Google zelf, zgn. 'Google-advertenties' of op andere websites / apps) op hun interesses gebaseerde advertenties presenteren. Hiertoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website / app geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker interesse heeft getoond, om de gebruikers ook na het bezoek aan onze website / app op andere sites doelgerichte reclame te kunnen tonen. Google slaat hiervoor een getal op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites / apps in het Google Display Netwerk bezoeken. Via dit als 'cookie' aangeduide getal worden de bezoeken van deze gebruikers geregistreerd. Dit getal is bedoeld voor de eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet voor de identificatie van een persoon. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen.
U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door op de onderstaande link te klikken en de daar beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin
Meer informatie over Google Remarketing alsmede de privacyverklaring van Google kunt u vinden op: www.google.com/privacy/ads/3.4.4.3.6. ChannelPilot

Deze website / app maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website / app mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website zoals

 • browsertype/-versie,

 • referrer URL (de eerder bezochte pagina),

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag

wordt doorgaans naar een server van ChannelPilot in Duitsland overgedragen en daar opgeslagen. Het in het kader van ChannelPilot door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Bovendien wordt het IP-adres door ChannelPilot slechts tijdelijk voor een korte periode (doorgaans maximaal 24 uur) opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tijdelijke opslag vindt zonder uitzondering plaats voor het detecteren van mogelijke klikfraude (bot detection).
ChannelPilot zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website / app gebruiken om de performance van verbonden online marketingkanalen zoals idealo.de of Google Shopping te beoordelen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website / app (inclusief uw IP-adres) door ChannelPilot alsmede de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door gebruik te maken van de via de volgende link beschikbare opt-out-mogelijkheid: www.channelpilot.de/optout. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website / app voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.
Meer informatie over de gegevensbescherming in samenhang met ChannelPilot vindt u op www.channelpilot.de/datenschutz3.4.4.3.7. Advertentiemarketing

Op onze website / app wordt na het verlenen van toestemming informatie over uw surfgedrag verzameld. Deze informatie kan worden gecombineerd met informatie over uw surfgedrag op andere websites / apps (trackinggegevens). Bovendien worden er op deze website / app gegevens over u verzameld als u een klantaccount aanmaakt en/of producten via deze website / app aanschaft. Ook bij de uitvoering van de via deze website / app tot stand gekomen contracten ontstaan gegevens (klantaccount-, contract- en uitvoeringsgegevens). Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met de trackinggegevens en andere klantaccount-, contract- en uitvoeringsgegevens. De trackinggegevens worden evenals de klantaccount-, contract- en uitvoeringsgegevens geanonimiseerd bij een onafhankelijke gegevensbeheerder opgeslagen. Persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum enz., worden helemaal niet overgedragen. De gegevensbeheerder stelt op basis van de ontvangen geanonimiseerde gegevens informatie over uw voorkeuren (bijvoorbeeld affiniteit met mode) op. Er wordt geen informatie over bijzonder gevoelige gegevens (bijvoorbeeld politieke standpunten, gezondheidstoestand) gevormd en dergelijke gevoelige gegevens worden ook niet gebruikt bij het vormen van de voorkeuren.

Deze informatie over uw voorkeuren kan door Otto (GmbH & Co KG) worden gebruikt om derden (adverteerders) in staat te stellen u op websites van derden (zogenaamde "uitgevers") gepersonaliseerde advertenties te tonen. De gegevens worden niet doorgegeven aan de adverteerders of de website-exploitanten (uitgevers). Voor zover de informatie over de voorkeuren door Otto (GmbH & Co KG) in technische infrastructuren wordt opgeslagen, ligt de soevereiniteit over de genoemde informatie uitsluitend bij het genoemde bedrijf.

De informatie over de voorkeuren wordt niet doorgegeven aan derden. Noch de genoemde ondernemingen noch de beheerders van de technische infrastructuren kunnen direct bepaalde voorkeuren aan uw persoon toewijzen. Verder moet een minimumaantal personen (20 personen) van wie informatie over voorkeuren door de genoemde ondernemingen is opgeslagen, dezelfde voorkeuren hebben (K-anonimiteit). Rechtsgrond voor de eerder beschreven gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).
Als u niet meer wilt dat trackinggegevens op de hele website / app voor het eerder genoemde doel worden verzameld, kunt u de hiervoor verleende toestemming hier intrekken. Als u niet wilt dat de in de geschetste context reeds verzamelde informatie over uw voorkeuren voor de beschreven reclamedoeleinden wordt gebruikt, verzoeken wij u op deze link te klikken en de dienstverlener 'The Adex' te selecteren.


3.4.4.3.8 RTB House

Wij maken op onze website gebruik van de technologie van RTB House S.A., 61/101 Złota Street, PL-00-819 Warschau, Polen. Deze technologie stelt ons in staat om met behulp van pixels en cookies jouw aandacht te vestigen op aanvullende inhoud binnen onze website / app of op websites van derden, die voor jou ook interessant zou kunnen zijn (retargeting). In dit kader wordt gebruik gemaakt van cookies. De door RTB House geïntegreerde aanbevelingen worden bepaald op basis van de tot dan toe door jou bekeken inhoud. De inhoud wordt technisch gecontroleerd en automatisch geleverd door RTB House. De weergave geschiedt op pseudonieme basis.


De door het cookie aangemaakte gegevens over jouw gebruik van deze website, zoals het type / de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer URL (de eerder bezochte pagina) en het tijdstip van opvragen van de server worden naar de server van RTB House doorgegeven en daar opgeslagen.


Meer informatie over gegevensbescherming door RTB House kun je hier vinden: https://www.rtbhouse.com/privacy/.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).
Je kunt het tracking ten behoeve van het tonen van op interesse gebaseerde aanbevelingen door RTB House te allen tijde via het veld “Opt-out” in de gegevensbeschermingsverklaring van RTB House intrekken. Hier kunt u de toestemming voor de overdracht van gegevens naar RTB House door het gebruik van de pixel op deze website intrekken of het verlenen van toestemming voor het gebruik van RTB House weigeren.


3.4.4.3.9 Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)


In deze website / app is een pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) geïntegreerd. Via deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website / app (bijv. informatie over bekeken artikelen) onder gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld door Pinterest Europe Limited en Josef Witt Gmbh en doorgegeven aan Pinterest Europe Limited. De verdere verwerking van de aan Pinterest Europe Limited doorgegeven gegevens is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze aan Pinterest Europe Limited doorgegeven informatie kan worden toegewezen aan uw persoon met behulp van verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege uw eigendom van een account op het sociale netwerk "Pinterest". De via de pixel verzamelde informatie kan worden gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties over onze aanbiedingen aan u te tonen in uw Pinterest-account (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook worden samengevoegd door Pinterest Europe Limited en de samengevoegde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Pinterest Europe Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website / app en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat een profiel over u kan worden opgeslagen bij Pinterest Europe Limited. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Voor zover Pinterest Europe Limited uw gegevens verwerkt als enige gegevensbeheerder, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens door Pinterest Europe Limited worden doorgegeven aan de VS. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS verklaard dat het een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In dit verband bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten voor controle- en toezichtsdoeleinden worden verwerkt zonder dat u daartegen een passend rechtsmiddel heeft.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier:

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy


Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. recht op wissen) met betrekking tot de gegevens die Pinterest Europe Limited over u verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruik van Pinterest Retargeting hier intrekken of uw toestemming voor het gebruik van Pinterest Retargeting weigeren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in ons voorkeursbeheer.


3.4.4.4 Sociale plug-ins

Wij maken op onze website op grond van artikel 6 lid 1 punt f AVG gebruik van sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, YouTube en Google+ om onze onderneming via deze netwerken bekender te maken. Het beoogde reclamedoeleinde dient als gerechtvaardigd belang als bedoeld in de AVG te worden beschouwd.

Doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van gegevens door de betreffende aanbieder en uw rechten en instelmogelijkheden in dezen ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder, waarvoor wij u hierna links aanbieden.

Door zich van tevoren bij sociale netwerken af te melden en door geplaatste cookies te wissen, kunt u voorkomen dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan heine-shop.nl de over u verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Als u niet wil dat sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel koppelen, moet u zich voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij de betreffende sociale netwerken afmelden. U kunt het laden van plug-ins ook geheel verhinderen met add-ons voor uw browser, bijv. met de script-blocker 'NoScript', te vinden op: https://noscript.net/

3.4.4.4.1 Facebook, Google+ en YouTube

Op deze website worden sociale plug-ins van Facebook en Google (Google+ en YouTube) ingezet. Het gaat hierbij om diensten van de Amerikaanse ondernemingen Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)).

Als u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een verbinding met Facebook resp. Google tot stand en wordt de content van deze sites geladen. Uw bezoek aan deze website kan hierdoor door Facebook en Google worden gevolgd, ook als u de functie van de sociale plug-in niet actief gebruikt. Als u een account bij Facebook of Google hebt kunt u een dergelijke sociale plug-in gebruiken en op die manier informatie met uw vrienden delen. Heinrich Heine Gesellschaft m. b. H heeft geen invloed op de inhoud van plug-ins en de overdracht van informatie.

Op hun websites stellen Facebook en Google gedetailleerde gegevens met betrekking tot de omvang, de aard, het doel en de verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook nadere informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Privacyverklaring van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.
Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


3.4.4.4.2 WhatsApp

Op deze website wordt bovendien een WhatsApp-knop (WhatsApp-Share-knop) gebruikt. Met deze knop kunt u inhoud van heine-shopl.nl via de WhatsApp-applicatie op uw mobiele telefoon delen. De knop is een hyperlink. Als de knop op deze website verschijnt, worden er nog geen persoonsgegevens aan de exploitant van WhatsApp of aan andere derden overgedragen. Zodra u de WhatsApp-knop gebruikt, ervaart de exploitant van WhatsApp welke inhoud er wordt gedeeld en dat de knop op deze website is gebruikt. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door de exploitant van WhatsApp vindt u in de privacyverklaring van de exploitant: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

3.4.4.4.2 WhatsApp

Plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest") zijn geïntegreerd op deze website / app. U herkent de Pinterest plugin aan de "Pin it knop" op onze site.

Als u op de Pinterest "Pin it" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Pinterest profiel. Hierdoor kan Pinterest uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Pinterest. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in ons voorkeursbeheer.

3.4.4.5 Intrekken van alle toestemmingen

Hier kunt u de door u verleende toestemming voor de eerder beschreven gegevensverwerking volledig intrekken.

3.4.4.6 Verdere verwerking van trackinggegevens voor gerechtvaardigde belangen
3.4.4.6.1 Gerechtvaardigde belangen van heine/belangenafweging

heine is gerechtigd om de na het verlenen van een toestemming verzamelde trackinggegevens verder te verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen. Deze verdere verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond in artikel 6 lid 1 punt f AVG (belangenafweging). Indien heine trackinggegevens verder verwerkt op basis van de rechtsgrond in artikel 6 lid 1 punt f AVG, gebeurt dit uitsluitend voor doeleinden waarbij heine een gerechtvaardigd belang heeft bij het nastreven ervan. Tot deze gerechtvaardigde belangen behoren onder andere de verwerking van trackinggegevens voor het tonen van gepersonaliseerde reclame op sites van derden en het doen van productvoorstellen op heine-shop.nl / in de heine-app.  heine verwerkt in het kader van de verdere verwerking van trackinggegevens geen gegevens die in artikel 9 AVG als bijzonder gevoelig worden beschouwd (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens). heine gebruikt de trackinggegevens ook niet voor het opstellen van analyseresultaten die aan de door artikel 9 AVG bijzonder beschermde categorieën zouden kunnen worden toegewezen. Verder neemt heine op basis van de trackinggegevens geen geautomatiseerde beslissingen die voor u als gebruiker van de website heine-shop.nl / de heine-app rechtsgevolgen hebben of u op een soortgelijke wijze aanzienlijk belemmeren (bijvoorbeeld geïndividualiseerde prijsaanpassingen op grond van uw gebruiksgedrag). Bovendien worden de trackinggegevens door heine, afhankelijk van hun omvang en van de risico's van de verwerking van de trackinggegevens voor uw te beschermen rechten, gepseudonimiseerd waardoor een toewijzing van de gegevens aan uw persoon wordt voorkomen.

3.4.4.6.2 Google Analytics als 'basisversie'

Voor de op de behoeften afgestemde vormgeving en continue optimalisatie van heine.shop.nl / de heine-app gebruikt heine Google Analytics op basis van toestemming. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ('Google'). Google Analytics gebruikt onder andere zogenaamde 'cookies' (tekstbestanden) en soortgelijke technologieën, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website / app mogelijk maken. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website / app te analyseren en om rapporten over de activiteiten op de website / app op te stellen. Het is mogelijk dat Google de via de website heine-shop.nl / de heine-app verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag ook voor eigen doeleinden of voor doeleinden van andere klanten van Google gebruikt. Nadat de gegevens door heine aan Google Ireland Limited zijn overgedragen, worden ze door Google als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming verwerkt. In dit verband kan Google Ireland Limited als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming gegevens over u in de VS opslaan. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat dit een land met onvoldoende gegevensbescherming is. In dit verband bestaat met name het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat er voor u voldoende rechtsmiddelen hiertegen zijn. De rechtsgrond voo deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier.

U kunt uw toestemming te allen tijde in ons voorkeursbeheer intrekken.

3.4.4.6.3 Userlike

Deze website / app maakt gebruik van Userlike, een live-chatprogramma van het bedrijf Userlike UG (met beperkte aansprakelijkheid).
Userlike maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een persoonlijk gesprek in de vorm van een real-time chat op de website / app met u mogelijk maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.
Het gebruik van Userlike vindt plaats in het belang van een eenvoudige en snelle communicatie met de klanten voor het beantwoorden van vragen over onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.
U kunt meer informatie vinden in de privacyverklaring van de website:
https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.5 Speciale aanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een regionale, voor u op dat moment interessante speciale aanbieding worden aanspreektitel, geboortejaar, land, postcode, (geanonimiseerde) hashwaarde van het e-mailadres en uw IP-adres door ons gepseudonimiseerd en versleuteld naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) verzonden (art. 6 lid 1 punt b, f AVG). Het IP-adres wordt daarna door Sovendus uitsluitend ten behoeve van de gegevensbeveiliging gebruikt en doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd. Als u op een speciale aanbieding klikt worden door ons ook uw naam, uw adresgegevens en uw e-mailadres versleuteld naar Sovendus verzonden ter voorbereiding van de gepersonaliseerde bestelling van het aangeboden product bij de productaanbieder (art. 6 lid 1 punt b, f AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online-privacyverklaring op https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

3.6 Mobiel

De app maakt o.a. gebruik van de analysetechnologie 'adjust' van adjust GmbH. adjust gebruikt voor de analyse uitsluitend geanonimiseerde IP- en Mac-adressen van gebruikers. Het is niet mogelijk om conclusies ten aanzien van de identiteit van een natuurlijke persoon te trekken. De door de technologie geregistreerde informatie wordt enkel gebruikt om de werking en het gebruik van de app te analyseren. De analyses die worden opgesteld, zijn geanonimiseerd. De analyses worden uitsluitend ten behoeve van eigen marktonderzoek en de optimalisatie en verbetering van de vormgeving van de app gebruikt. Door het gebruik van deze website / app verklaart u zich akkoord met de behandeling van de door deze website/app geanonimiseerd verzamelde gegevens op de eerder beschreven manier en voor de eerder genoemde analysedoeleinden. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde met toekomstige werking via een e-mail naar optout@adjust.com bezwaar worden gemaakt.

3.7 Klantaccount / gebruikersaccount

Om voor u maximaal comfort mogelijk te maken, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount/gebruikersaccount aan.

Het aanmaken van het klantaccount is in principe vrijwillig. Als u een klantaccount aanmaakt, worden uw hier verzamelde gegevens verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 punt b AVG. Na het instellen van een klantaccount hoeven geen gegevens meer te worden ingevoerd. Bovendien kunt u in uw klantaccount de over u opgeslagen gegevens te allen tijde inzien en wijzigen.

Alleen als u via onze website/app bestellingen wilt plaatsen, moet een klantaccount voor de uitvoering van de overeenkomst worden geopend. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dat geval (aanvullend) art. 6 lid 1 punt b AVG.

Naast de bij een bestelling verlangde gegevens moet u voor het instellen van een klantaccount een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Dit dient samen met uw e-mailadres voor het verkrijgen van toegang tot uw klantaccount. Uw persoonlijke toegangsgegevens moet u vertrouwelijk behandelen en in het bijzonder niet voor onbevoegde derden toegankelijk maken. Houd er rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch aangemeld blijft, tenzij u zich actief afmeldt. U kunt uw klantaccount te allen tijde wissen. Houd er rekening mee dat de in het klantaccount te bekijken gegevens daarmee niet onmiddellijk worden gewist als u eenmaal bij ons hebt besteld. Uw gegevens worden automatisch gewist na het verstrijken van de voor ons geldende bewaarplichten volgens het handels- en belastingrecht. Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt c AVG en art. 6 lid 1 punt f AVG.

3.8 Contactopname

U kunt langs meerdere wegen contact met ons opnemen. Via het contactformulier, per e-mail, telefonisch of per post. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij die persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt en alleen om met u in contact te treden en uw aanvraag te behandelen.

Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt a, art. 6 lid 1 punt b, art. 6 lid 1 punt c en art. 6 lid 1 punt f AVG.

3.9 Betalingen

Uw betaalgegevens verwerken wij ten behoeve van de afhandeling van betalingen, bijv. als u een product en/of een dienst via heine-shop.nl / in de heine-app aankoopt resp. afneemt. Afhankelijk van de betaalmethode geven wij uw betaalgegevens door aan derden (bijv. bij betaling via de creditcard aan uw creditcardaanbieder).

Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt a, art. 6 lid 1 punt b en art. 6 lid 1 punt f AVG.


4. Uw rechten

4.1 Overzicht

Naast het recht om uw aan ons gegeven toestemmingen in te trekken, komen u wanneer aan de betreffende wettelijke voorwaarden wordt voldaan, de volgende rechten toe:

 • het __recht van inzage in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)__, in het bijzonder kunt u inzage in de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, de bron van uw gegevens voor zover ze niet direct bij u verzameld zijn, verlangen,

 • het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of het recht op vervollediging van onvolledige gegevens (art. 16 AVG)

 • het recht op wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke plichten resp. rechten met betrekking tot een verdere opslag door ons in acht moeten worden genomen,

 • het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (art. 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u het wissen van de gegevens afwijst, de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft maar u deze voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt of u conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt,

 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG, d.w.z. het recht om uitgekozen, bij ons over u opgeslagen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, of het recht om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen,

 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiertoe kunt u zich doorgaans wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de maatschappelijke zetel van ons bedrijf zich bevindt.

De eerder genoemde, u ten opzichte van ons toekomende rechten kunt u op https://www.heine-shop.nl/contact. oen gelden. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens kunt u op https://www.heine-shop.nl/contact. doen gelden.

4.2 Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van art. 21 lid 1 AVG kan tegen de gegevensverwerking om met de specifieke situatie van de betrokkene verband houdende redenen bezwaar worden gemaakt.

Het voornoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden waarvoor gegevens op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gerichte speciale recht van bezwaar zijn wij volgens de AVG alleen verplicht aan een dergelijk algemeen bezwaar tegemoet te komen, als u hiervoor prevalerende redenen noemt (bijv. een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

4.3 Recht om toestemming in te trekken

In zoverre wij gegevens verwerken op basis van een door u verleende toestemming, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming te herroepen. Intrekking van de toestemming heeft alleen tot gevolg dat de tot op het moment van de herroeping op basis van toestemming verwerkte gegevens ongeldig worden.

Onze nieuwsbrief
Meld u nu aan en ontvang een 10% korting!

Ik wil graag per e-mail op de hoogte worden gebracht van aanbiedingen, trends en acties die worden aangeboden op heine-shop.nl (uitgevoerd door Heinrich Heine B.V.) ...

Meer tonen
onsite footer anmeldung nl